นโยบายสิทธิส่วนบุคคล

บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด และบริษัทในเครือ (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) ทางบริษัทฯมีนโยบายในการพัฒนาและปรับปรุงบริการของเว็บไซต์ job.ch7.com (ต่อไปนี้เรียกว่า "บริการ") อย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ด้วยการรักษาข้อมูลที่ได้มาตรฐานสากลและเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด ดังนั้น นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อาจมีการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงในอนาคต บริษัทฯ จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้งานตรวจสอบนโยบายดังกล่าวนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อผู้ใช้งานจะได้รับทราบถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับล่าสุดของบริษัทฯ หากผู้ใช้งานมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ ผู้ใช้งานสามารถติดต่อบริษัทฯได้โดยตรงโดยส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) มาที่ data-privacy@ch7.com หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0 2495 7777 ต่อ 711
Job.ch7.com ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ผู้ใช้งานอ่านนโยบายสิทธิส่วนบุคคลอย่างถี่ถ้วนเพื่อเข้าใจถึงนโยบายและแนวปฏิบัติของ Job.ch7.com ในการรักษาดูแลสารสนเทศและข้อมูลส่วนบุคคลที่เสนอให้โดยผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา นโยบายสิทธิส่วนบุคคล อาจมีการปรับให้เป็นปัจจุบัน แก้ไข เปลี่ยนแปลง และ/หรือ ปรับปรุง เป็นครั้งคราว Job.ch7.com อาจพิจารณาว่าจำเป็น และ/หรือ เหมาะสม

ข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้างที่เก็บจากสมาชิก

Job.ch7.com อาจเก็บสารสนเทศ และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้งาน อาทิเช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล เบอร์โทรศัพท์ อายุ เพศ วันเดือนปีเกิด ชื่อประเทศที่อาศัยอยู่ในปัจจุบัน สัญชาติ ระดับการศึกษา และ ประสบการณ์การทำงาน ซึ่งอาจไม่ใช่สารสนเทศ และ/หรือข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชน ในบางครั้ง Job.ch7.com
เฉพาะแต่บุคลากร Job.ch7.com ที่ได้รับอนุญาตโดยชอบ จึงจะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงสารสนเทศ และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน Job.ch7.com จะไม่เปิดเผยสารสนเทศ และข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บุคคลที่สาม

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่เข้ามาใช้บริการ

บริษัทฯอาจใช้ข้อมูลของผู้ใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:
 • เพื่อให้บริการของบริษัทฯ แก่ผู้ใช้งาน
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ผู้ใช้งาน ความปลอดภัย การตรวจสอบการทุจริต คลังข้อมูลและการสำรองข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัทฯ
 • เพื่อช่วยผู้หางานในการหาตำแหน่งงานที่เหมาะสม และ เพื่อช่วยบริษัทฯ ในการประเมินความเหมาะสมของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกสำหรับตำแหน่งงานที่ว่างอยู่ ในกรอบที่กว้างขึ้น ทั้งในแง่ลักษณะงาน การใช้ปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI) และการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบซอฟต์แวร์หรือบริหารการปรับปรุงซอฟต์แวร์
 • เพื่อจัดการและติดตาม ข้อซักถาม คำขอ และ ข้อร้องเรียนจากผู้ใช้งาน
 • เพื่อเก็บข้อมูลสถิติเกี่ยวกับผู้ใช้งาน สำหรับวิเคราะห์การใช้งานของเว็บไซต์ เพื่อช่วยพัฒนาการใช้งานภายในของเว็บไซต์ให้ดีขึ้น

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ผู้ใช้งานมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ซึ่งอยู่ในการควบคุมดูแลของบริษัทฯ ได้ และผู้ใช้งานมีสิทธิดำเนินการ แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วน หรือเป็นปัจจุบัน ซึ่งผู้ใช้งานสามารถทำได้จากระบบ รวมถึงผู้ใช้งานมีสิทธิขอให้ทางบริษัทฯ ลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานได้ตลอดเวลา ยกเว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
 • 1) เมื่อมีการบังคับตามกฎหมาย หมายศาล หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่น ๆ
 • 2) กระทบต่อเศรษฐกิจ การพาณิชย์ และความมั่นคงของประเทศ
 • 3) เพื่อคุ้มครองเจ้าของข้อมูล ชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน หรือสิทธิหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ใช้งานหรือของบุคคลอื่น
 • 4) ปกป้องความปลอดภัยหรือความสมบูรณ์ของบริการของบริษัทฯ
นอกจากนั้น ผู้ใช้งานยังมีสิทธิร้องขอให้บริษัทฯ ดำเนินการถอดถอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษา หรือเมื่อผู้ใช้งานพิจารณาว่าเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือเมื่อผู้ใช้งานได้เพิกถอนความยินยอม หรือผู้ใช้งานอาจร้องขอให้บริษัทฯดำเนินการถอดถอน ทำลาย ระงับการใช้ชั่วคราว หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อได้

“คุกกี้ (Cookie)” คืออะไร และการใช้ “คุกกี้ Cookie”

การที่ผู้ใช้งานใช้บริการต่อไปเป็นการบ่งชี้ว่า ผู้ใช้งานยอมรับให้บริษัทฯ ใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันตามนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว คุกกี้ (Cookies) คือ ข้อมูลขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ในโปรแกรมเบราว์เซอร์ของผู้ใช้งาน เพื่อทำการเก็บข้อมูลในขณะที่ผู้ใช้งานใช้บริการและ/หรือมาเยี่ยมเยียนเว็บไซต์ job.ch7.com (อ่านรายละเอียดนโยบายคุกกี้ Cookie เพิ่มเติมได้ที่ https://ch7.com/cookie-policy)

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานร่วมกับผู้อื่น

นอกจากที่ผู้ใช้งานได้ให้ความยินยอมไว้ในนโยบายในความเป็นส่วนตัวฉบับนี้หรือตามที่ผู้ใช้งานได้ให้ความยินยอมไว้ในกรณีอื่น ๆ บริษัทฯ จะไม่โอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานให้แก่บุคคลภายนอกไม่ว่าเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม บริษัทฯ อาจนำข้อมูลของผู้ใช้งานไปแบ่งปันกับบริษัทอื่น ๆ ภายในกลุ่ม รวมถึงพันธมิตรผู้ร่วมทุนและผู้ให้บริการภายนอก ผู้รับเหมา และตัวแทน (เช่นผู้ให้บริการด้านการสื่อสารข้อมูลซึ่งจะจัดส่งอีเมล์หรือการแจ้งข้อมูลในนามของบริษัทฯ รวมไปถึงผู้ให้บริการในการแปลงข้อมูลซึ่งให้ความช่วยเหลือบริษัทฯ และ ผู้ให้บริการในการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งให้ความช่วยเหลือในด้านธุรกิจและการโฆษณาเกี่ยวกับบริการของบริษัทฯ) นอกจากนี้บริษัทฯ อาจอนุญาตให้บุคคลอื่นเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานจากการใช้บริการของบริษัทฯ โดยในแต่ละกรณีบริษัทฯ จะอนุญาตให้มีการใช้ข้อมูลของผู้ใช้งาน และ/หรือเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (1) ให้บริการแก่ผู้ใช้งาน (2) ช่วยเหลือบริษัทฯเกี่ยวกับการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหัวข้อ ”บริษัทฯใช้ข้อมูลของผู้ใช้งานอย่างไร” ข้างต้น (3) ดำเนินการตามข้อผูกพันและการบังคับใช้สิทธิของบริษัทฯ ภายใต้ข้อกำหนดการใช้บริการ หรือนโยบายในความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และ/หรือ (4) ธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งรวมไปถึงการนำข้อมูลไปใช้เพื่อให้บริษัทฯ สามารถทำความเข้าใจและปรับปรุงการบริการของบริษัทฯ ทั้งนี้ บุคคลภายนอกดังกล่าวอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานรวมถึงนำไปใช้และเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวนอกเหนือจากที่ผู้ใช้งานได้ให้ความยินยอมไว้ตามที่ได้กล่าวมา
ในกรณีที่บริษัทฯ อนุญาตให้บุคคลอื่นเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในวรรคก่อนบริษัทฯ จะดำเนินการตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลอื่นเหล่านั้นจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ในเรื่องดังต่อไปนี้เท่านั้น (1) เป็นไปโดยสอดคล้องกับนโยบายในความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และ (2) อยู่ภายใต้บังคับของคำสั่งอื่น ๆ ที่บริษัทฯ ได้กำหนดและแจ้งให้แก่บุคคลข้างต้นได้รับทราบรวมถึงนำมาตรการที่เหมาะสมที่บริษัทฯ ใช้ในการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลไปปฏิบัติด้วย
ผู้ใช้งานให้ความยินยอมแก่บุคคลอื่นตามที่ระบุไว้เพื่อใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานรวมถึงการนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานไปแบ่งปันหรือโอนให้กับผู้อื่น (รวมทั้งกรณีที่อยู่ในและอยู่นอกเขตอำนาจศาลที่ใช้บังคับกับผู้ใช้งาน)
ผู้ใช้งานตกลงว่าบริษัทฯ และบริษัทในเครือของบริษัทฯ อาจจำเป็นที่จะต้องคงไว้ เก็บรักษาหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน (1) เพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (2) เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งศาล หมายศาลหรือกระบวนการในทางกฎหมายอื่น ๆ (3) เพื่อดำเนินการตามคำร้องขอของหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานที่มีอำนาจบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ไม่ว่าจะตั้งอยู่ในเขตอำนาจศาลที่ใช้บังคับกับผู้ใช้งานหรือที่อื่นก็ตาม) หรือ (4) ในกรณีที่บริษัทฯ เชื่อว่ามีความจำเป็นอันสมควรที่จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผู้ใช้งานตกลงว่าบริษัทฯ อาจจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเพื่อบังคับใช้เงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการหรือนโยบายในความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เพื่อความมุ่งหมายในการปกป้องสิทธิของบริษัทฯ ทรัพย์สินหรือความปลอดภัยหรือสิทธิ ทรัพย์สินหรือความปลอดภัยของบริษัทในเครือของบริษัทฯหรือผู้ใช้บริการของบริษัทฯ รายอื่น ๆ

ข้อมูลที่จะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะชน

เว็บไซต์ job.ch7.com จะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้งาน ยกเว้นอาจเปิดเผยข้อมูลในกรณีพิเศษ เมื่อเว็บไซต์ job.ch7.com พิจารณาเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นมีผลในการจำแนกการติดต่อการดำเนินการด้านกฎหมายกับผู้ที่ละเมิดกฎเกณฑ์ และเงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซต์ job.ch7.com หรือเป็นเหตุที่ทำให้มีผู้ได้รับความกระทบกระเทือนหรือเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อผู้ใช้บริการของเว็บไซต์ job.ch7.com จากการแทรกแซง หรือละเมิดสิทธิ์และทรัพย์สินใด ๆ ของเว็บไซต์ job.ch7.com ไม่ว่าจะด้วยเจตนาหรือไม่ก็ตาม รวมถึงการให้ความร่วมมือกับทางราชการ หรือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือด้วยวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่เว็บไซต์ job.ch7.com เห็นว่ามีความจำเป็นและสมควร

การถอดถอนสมาชิก แก้ไข เปลี่ยนแปลง และลบข้อมูล

สมาชิกสามารถแก้ไข ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเองทุกเมื่อไม่ว่าเมื่อใดที่ผู้ใช้งานต้องการผ่านทาง ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของผู้ใช้งานที่ให้กับทางระบบไว้ ซึ่งการเข้าไปแก้ไขข้อมูลเหล่านี้จำเป็นจะต้องใช้ข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้งาน ในกรณีที่ผู้ใช้งานประสบปัญหาใด ๆ ผู้ใช้งานสามารถติดต่อบริษัทฯได้ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail): data-privacy@ch7.com หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2495 7777 ต่อ 711

บริการของบุคคลอื่นที่รวมอยู่ในบริการของบริษัทฯ

บริการของบริษัทฯ อาจมีข้อมูลหรือการเชื่อมต่อผู้ใช้งานไปยังข้อมูลเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียหรือบริการอื่น ๆ (รวมถึงเว็บไซต์) ของผู้อื่นได้ ตัวอย่างเช่น
 • ในบางกรณีผู้ใช้งานสามารถที่จะแบ่งปันเนื้อหาของผู้ใช้งานในบริการของบริษัทฯ ผ่านทางบริการของบุคคลอื่น ซึ่งบุคคลอื่นที่จัดให้มีบริการดังกล่าวอาจเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้งานและข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน (รวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าใช้บริการ) และอาจจัดส่งคุกกี้มาในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานเพื่อให้บริการของบุคคลภายนอกสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม
 • บริษัทฯ อาจจะจัดส่งลิ้งค์ให้แก่ผู้ใช้งานเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงบริการหรือเว็บไซต์ของบุคคลอื่นนั้นได้
บริการโซเชียลมีเดียหรือบริการอื่น ๆ ของผู้ให้บริการภายนอกเหล่านี้อาจเป็นการให้บริการโดยบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องหรือโดยบริษัทฯ ก็ได้ การใช้บริการภายนอกข้างต้น (ไม่ว่าจะเป็นบริการโซเชียลมีเดียหรือบริการอื่นใดก็ตาม) รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้งานมีการส่งให้กับบุคคลภายนอกดังกล่าวจะอยู่ภายใต้บังคับของเงื่อนไขการให้บริการและนโยบายในความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องของบุคคลภายนอกนั้น ๆ และข้อกำหนดการใช้บริการ ของบริษัทฯ หรือนโยบายในความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะไม่นำไปใช้บังคับ ดังนั้นกรุณาพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ของผู้ให้บริการภายนอกดังกล่าวอย่างรอบคอบ
นโยบายในความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะใช้บังคับกับข้อมูลที่บริษัทฯ เป็นผู้เก็บรวบรวมเท่านั้นและจะไม่นำไปใช้บังคับกับบริการของผู้ให้บริการภายนอกหรือวิธีดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ให้บริการภายนอกดังกล่าวและบริษัทฯ จะไม่มีความรับผิดในการที่ผู้ให้บริการภายนอกนำข้อมูลของผู้ใช้งานไปใช้แต่อย่างใด

การรักษาความปลอดภัยของรหัสผู้ใช้บริการ

บริษัทฯได้จัดให้มีมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยแก่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน โดยเข้ารหัสความปลอดภัยแบบ Advanced Encryption Standard หรือ AES-256 เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน รวมถึงป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานโดยที่ผู้ใช้งานไม่ยินยอม หรือถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้งาน โดยระบบดังกล่าวนี้เป็นระบบที่ได้มาตรฐานสากลและออกแบบมาเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะ

เรื่องอื่น ๆ ที่ผู้ใช้บริการควรทราบ และข้อยกเว้นความรับผิด

กรุณาพิจารณาและระมัดระวังถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในขณะที่ผู้ใช้งาน Online อยู่ เช่น ในกรณีของ Message Boards, การ Chat, E-mail, หมายเลขโทรศัพท์, ข้อมูลที่อยู่อาศัย เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้อาจจะถูกเก็บและถูกใช้โดยผู้อื่นได้ ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Hack) หรือโดยวิธีการใด ๆ ก็ตาม หรือสูญหาย เสียหาย อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด หากกรณีที่มีผู้ใช้บริการได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงและไม่สมบูรณ์ หรือมีเหตุผลที่ทำให้บริษัทฯเชื่อว่าข้อมูลเหล่านั้นเป็นเท็จ บริษัทฯมีสิทธิ์จะระงับหรือยกเลิกสมาชิกภาพของผู้ใช้งานผู้ใช้บริการและปฏิเสธจะให้บริการใด ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันและอนาคตได้ การใช้บริการเว็บไซต์ของผู้ใช้งานถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และการที่ผู้ใช้งานใช้บริการอย่างต่อเนื่องภายหลังจากที่มีการประกาศ แก้ไข เพิ่มเติมใด ๆ ย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไขแต่ละครั้งด้วย
จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
โดย บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด
998/1 ซอยร่วมศิริมิตร (พหลโยธิน 18/1) ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900