หัวหน้างาน แผนกโฆษณาสื่อออนไลน์

ประกาศวันที่

22 ก.ค. 64

ฝ่ายงาน

ฝ่ายธุรกิจโฆษณา

อัตรา

1

หน้าที่รับผิดชอบ

• ขายโฆษณาสื่อออนไลน์ และวางแผนสื่อออนไลน์
• ประสานงานในการจัดทำแผนขายสื่อออนไลน์ร่วมกับสื่อ TV และวิทยุ
• รับผิดชอบดูแลประสานงานในการออกอากาศเผยแพร่สื่อออนไลน์

คุณสมบัติ

• เพศชาย/หญิง อายุ 24-35 ปี
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในระดับดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
• มีทักษะในการขายโฆษณาสื่อออนไลน์และการเจรจาต่อรอง
• มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน และทำงานภายใต้ความกดดันได้
** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com