พนักงาน งานการแจ้งหนี้

ประกาศวันที่

11 มิ.ย. 64

ฝ่ายงาน

ฝ่ายการเงินและบัญชี

อัตรา

1

คุณสมบัติ

- เพศหญิง
- อายุ 23 – 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา บัญชี / การเงิน
- หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความละเอียดรอบคอบ ในการตรวจสอบรับมอบเอกสารทางการเงิน
- มีความซื่อสัตย์ และมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพของตนเอง
- มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ขยัน และอดทน