บรรณาธิการข่าวออนไลน์

ประกาศวันที่

11 มิ.ย. 64

ฝ่ายงาน

ฝ่ายข่าว

อัตรา

1

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง อายุ 27-37 ปี
- วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านงานข่าว (ทีวี/ออนไลน์ ) ไม่น้อยกว่า 5 ปี
- มีประสบการณ์ด้านการวางแผน/วางกลยุทธ์ในการทำข่าวออนไลน์
- มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาข่าวออนไลน์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
- มีความรู้เกี่ยวกับกระแสข่าว ทุกสายข่าว สามารถจับทิศทาง และทันกระแสข่าว
- มีทักษะการเขียนข่าว จับประเด็น ผลิตสกู๊ปข่าว และสามารถรายงานสด
- กระตือรือรัน มีไหวพริบ ไอเดียสร้างสรรค์ ทุ่มเท สามารถทำงานเสร็จในเวลาที่กำหนด และภายใต้ภาวะกดดัน
- สามารถทำงานแบบ Team work และประสานงานผู้ร่วมทีมได้
- ทำงานเป็นกะ – ทำงานนอกเวลา ได้
- หากมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ / การใช้โปรแกรมตัดต่อพื้นฐาน Final cut / Premiere Pro / Adobe / Photoshop ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ