เจ้าหน้าที่บริหารการนำเข้าภาพข่าว

ประกาศวันที่

24 มี.ค. 64

ฝ่ายงาน

ฝ่ายบริหารทรัพยากรสื่อ

อัตรา

1

หน้าที่รับผิดชอบ

-ตัดต่อและคัดกรองภาพข่าวตามหลักเกณฑ์
-ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์, สารสนเทศ, มนุษยศาสตร์, คอมพิวเตอร์, สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะความรู้ในเรื่อง Specification ของไฟล์
- มีความละเอียดรอบคอบ, รับผิดชอบต่อหน้าที่ ,ซื่อสัตย์, กระตือรือร้น และช่างสังเกต
- มีทักษะทางด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานและโปรแกรมตัดต่อได้เป็นอย่างดี
- สามารถทำงานในวันหยุดได้