พนักงาน งานบริหารสื่อภาพเคลื่อนไหว แผนกบริหารสื่อแอนะล็อก

ประกาศวันที่

23 มี.ค. 64

ฝ่ายงาน

ฝ่ายบริหารทรัพยากรสื่อ

อัตรา

1

หน้าที่รับผิดชอบ

- สแกนฟิล์มภาพข่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
- ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขี้นไป ไม่จำกัดสาขา
- สามารถทำงานกับกลไกและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสแกนฟิล์ม
- มีวินัยในการทำงาน มีความอดทน มีความกระตือรือร้น และสามารถทำงานเป็นทีมได้
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานและโปรแกรมตัดต่อได้