พนักงาน ประสานงานและบริหารผังรายการ แผนกวางแผนรายการ

ประกาศวันที่

15 มี.ค. 64

ฝ่ายงาน

ฝ่ายผลิตรายการ

อัตรา

1

หน้าที่รับผิดชอบ

ลักษณะงาน
- วางแผน จัดทำ และตรวจสอบผังรายการในระบบ BBMS (Planning)
- ออกผังรายการประจำสัปดาห์ และตรวจสอบผังรายการประจำเดือน
- จัดทำเอกสารและรายงานต่างๆ เช่น สัดส่วนรายการ เอกสารเปลี่ยนแปลงรายการให้ผู้เช่า ฯ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

คุณสมบัติ

- เพศหญิง อายุ 22-30 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการทั่วไป, ศิลปศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะทางด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี (Microsoft Office)
- สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย 40 คำ/นาที
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์