พนักงาน งานจัดผังออกอากาศ แผนกออกอากาศ

ประกาศวันที่

15 มี.ค. 64

ฝ่ายงาน

ฝ่ายผลิตรายการ

อัตรา

1

หน้าที่รับผิดชอบ

ลักษณะงาน
- จัดทำผังออกอากาศ และตรวจผังออกอากาศประจำวัน
- ตรวจรายงายการออกอากาศ และแก้ไขผังประจำวันตามที่ออกอากาศจริง
- ประสานงานเกี่ยวกับเรื่องออกอากาศทั้งภายในและภายนอก
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

คุณสมบัติ

- เพศหญิง อายุ 22-30 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการทั่วไป, ศิลปศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะทางด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี (Microsoft Office)
- สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย 40 คำ/นาที
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์