พนักงาน สายงานระบบสารสนเทศ (การจัดการด้านสื่อออนไลน์)

ประกาศวันที่

4 ม.ค. 64

ฝ่ายงาน

สายงานระบบสารสนเทศ

อัตรา

1

หน้าที่รับผิดชอบ

• กำหนดกลยุทธ์/วางแผน (Strategic Online/Social planning) รวบรวมงบประมาณและผสมผสานระหว่างสื่อออฟไลน์และออนไลน์
• ติดตามการใช้งานและกลยุทธ์สื่อสังคมออนไลน์ของบริษัท
• งานศึกษาผลิตภัณฑ์และการวางแผนเลือกแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เหมาะสม
• ติดตาม รายงานความเคลื่อนไหว สรุปและวิเคราะห์ผลของการดำเนินงานด้าน Social Media ของบริษัท
• งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี-โท สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสายงาน
• อายุไม่เกิน 35 ปี ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี ขึ้นไป ด้านการจัดการสื่อออนไลน์และสื่อดิจิทัล
• มีทักษะและความรู้ วางกลยุทธ์ วางแผนงาน Social Media และสื่อ Digital ต่างๆ เช่น Facebook, Youtube , Twitter , Instagram , TikTok, Dailymotion ฯลฯ
• มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
• ทักษะในการนำเสนองาน สามารถประสานงานและสื่อสารเข้าใจง่าย
• มีไหวพริบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
• มีความละเอียดรอบคอบ มีสมาธิในการทำงาน มีทัศนะคติที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
• พร้อมทำงานหนักและสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
• มีความกระตือรือร้น หาความรู้ใหม่ๆ เสมอ