พนักงาน แผนกลิขสิทธิ์ละคร ฝ่ายผลิตรายการละคร

ประกาศวันที่

28 ธ.ค. 63

ฝ่ายงาน

ฝ่ายผลิตรายการละคร

อัตรา

1

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะในการใช้โปรแกรมตัดต่อ Final Cut Pro และ Photoshop ได้เป็นอย่างดี
- มีความคิดสร้างสรรค์, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความอดทน, สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ และสามารถทำงานเป็นทีมได้