โปรดิวเซอร์ งานโปรดิวเซอร์และเตรียมการผลิต แผนกผลิตรายการข่าว 1

ประกาศวันที่

11 มิ.ย. 63

ฝ่ายงาน

ฝ่ายข่าว

อัตรา

1

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
- มีความรู้เกี่ยวกับกระแสข่าว ทุกสายข่าว สามารถจับทิศทางทุกกระแสข่าว ทันกระแส
- มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
- กระตือรือร้น ทุ่มเท มีไหวพริบ ในการทำงานให้สำเร็จในเวลาที่กำหนด และในภาวะกดดัน
- สามารถทำงานแบบ Team Work และสามารถติดต่อประสานงานกับสมาชิกในกลุ่มงาน และส่วนงานอื่นได้ดี
- มีทักษะในการวางแผนรายการ
- มีประสบการณ์ด้านโปรดิวเซอร์ข่าวโทรทัศน์ / ออนไลน์
** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com