โปรดิวเซอร์ งานโปรดิวเซอร์และเตรียมการผลิต แผนกผลิตรายการข่าว 1

ประกาศวันที่

11 มิ.ย. 63

ฝ่ายงาน

ฝ่ายข่าว

อัตรา

1

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุ 25-35 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
- มีประสบการณ์ด้านงานข่าว , โปรดิวเซอร์ข่าว หรือ ข่าวโทรทัศน์ 3-5 ปี
- มีความรู้เกี่ยวกับข่าว ทุกสายข่าว สามารถจับทิศทางกระแสข่าวได้ ทันกระแส
- กระตือรือร้น ทุ่มเท มีไหวพริบ ในการทำงานให้สำเร็จในเวลาที่กำหนด และในภาวะกดดัน
- สามารถทำงานแบบ Team Work และส่วนงานอื่นได้ดี
- สามารถทำงานในระบบเข้าเวรกลางคืนได้
- มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com