พนักงาน งานระบบออกอากาศข่าว แผนกระบบผลิตข่าว (ผู้กำกับข่าว/Switcher)

ประกาศวันที่

8 เม.ย. 63

ฝ่ายงาน

ฝ่ายข่าว

อัตรา

1

หน้าที่รับผิดชอบ

ลักษณะงาน
- เตรียมการผลิตข่าว
- สนับสนุนงานออกอากาศรายการข่าวต่างๆ
- บันทึกเทปคอลัมน์ต่างๆ ทุกช่วงข่าว

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง อายุ 22-30 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้เกี่ยวกับกระแสข่าว ทุกสายข่าว สามารถจับทิศทางทุกกระแสข่าว ทันกระแส
- มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
- กระตือรือร้น ทุ่มเท มีไหวพริบ ในการทำงานให้สำเร็จในเวลาที่กำหนด และในภาวะกดดัน
- สามารถทำงานแบบ Team Work และสามารถติดต่อประสานงานกับสมาชิกในกลุ่มงาน และส่วนงานอื่นได้ดี
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- มีทักษะความรู้ด้านการผลิตรายการสด
- หากมีประสบการณ์ด้าน Virtual หรือ Video Wall จะพิจารณาเป็นพิเศษ
** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com