พนักงาน แผนกประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร

ประกาศวันที่

12 ก.พ. 63

ฝ่ายงาน

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

อัตรา

1

คุณสมบัติ

- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะในการเขียนเชิงประชาสัมพันธ์, สร้างสรรค์ประเด็นข่าวประชาสัมพันธ์ได้
- สามารถถ่ายภาพข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ได้ในระดับดี
- มีทักษะการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
- มีศิลปะในการสื่อสารและติดต่อประสานงานกับผู้อื่น
ลักษณะงาน
- สร้างสรรค์ และควบคุมดูแลงานกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์
- ออกแบบงานสื่อโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์
** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com