พนักงาน งานส่งเสริมการขายและการตลาด

ประกาศวันที่

12 ก.พ. 63

ฝ่ายงาน

ฝ่ายการตลาด

อัตรา

1

คุณสมบัติ

- เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การทำงาน 1 – 2 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์ด้านงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะด้านการสื่อสารเป็นอย่างดี มีบุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ และสามารถทำงานเป็นทีมได้
- มีทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
- มีทักษะทางด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี (Microsoft Office)
ลักษณะงาน
- รับผิดชอบงานขาย วางแผนสื่อโฆษณา จัดทำแพคเกจขายสื่อโฆษณาของบริษัท
- ประสานงานดูแลลูกค้า ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร ปรับปรุงข้อมูลลูกค้า และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com