Editor (พนักงานตัดต่อ) บรรณาธิการข่าวออนไลน์ ฝ่ายข่าว

ประกาศวันที่

25 พ.ค. 63

ฝ่ายงาน

ฝ่ายข่าว

อัตรา

1

หน้าที่รับผิดชอบ

- ตัดต่อภาพข่าวให้สอดคล้อง ตรงประเด็น และถูกต้องกับการนำเสนอข่าว
- ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

- เพศชาย / หญิง อายุ 22-35 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
- มีทักษะทางด้านตัดต่อ
- มีความคิดสร้างสรรค์ ละเอียดรอบคอบ มีความทุ่มเทในการทำงาน และมีความรับผิดชอบสูง
- สามารถทำงานแบบ Team Work พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอ
- สามารถทำงานล่วงเวลาได้
** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com