ด่วน

VDO Editor บรรณาธิการข่าวออนไลน์ ฝ่ายข่าว

ประกาศวันที่

12 ก.พ. 63

ฝ่ายงาน

ฝ่ายข่าว

อัตรา

1

คุณสมบัติ

- เพศชาย / หญิง อายุ 25-30 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน มัลติมีเดีย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้ระบบ Non-Linear ในการตัดต่อ เช่น Final Cut Pro , Premiere Pro, Sony Vegas เป็นต้น
- มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
- มีความรู้เรื่องจรรยาบรรณสื่อสารมวลชน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสื่อสารมวลชน จริยธรรมในการใช้ภาพและเสียง ของข่าว
- รับผิดชอบต่องานในหน้าที่ กระตือรือร้น ใฝ่รู้การพัฒนางาน ตั้งใจ และทุ่มเทมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้ได้ผลสำเร็จตามเป้าหมาย
- มีประสบการณ์ด้านงานตัดต่อ หรือการผลิตสื่อโทรทัศน์-ออนไลน์
- สามารถทำงานเป็นกะได้ (กลางวัน/กลางคืน)
ลักษณะงาน
- ตัดต่อข่าว และงาน โปรโมชั่น ในรูปแบบ online
- ตัดต่อ Scoop และงานคอลัมน์
- ประยุกต์ใช้โปรแกรมตัดต่อ Final Cut Pro และโปรแกรมอื่น / ผลิตกราฟิกตัวหนังสือ และ Motion
** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com