Reporter บรรณาธิการข่าวออนไลน์ ฝ่ายข่าว

ประกาศวันที่

12 ก.พ. 63

ฝ่ายงาน

ฝ่ายข่าว

อัตรา

1

คุณสมบัติ

- เพศชาย / หญิง อายุ 25-30 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
- มีความรู้ด้านข่าวสาร ( ทุกสายข่าว ) , ความรู้ด้านสื่อออนไลน์ , ความรู้เกี่ยวกับการผลิตสื่อ ทีวี และ/หรือการสร้างสรรสื่อออนไลน์
- มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
- มีประสบการณ์การเป็นผู้สื่อข่าวทีวี หรือออนไลน์
- มีทักษะการใช้อุปกรณ์สื่อสารเพื่อการผลิตสื่อออนไลน์ และสามารถจับประเด็นข่าว ติดตามข่าวสารทันกระแส
- กระตือรือร้น ทุ่มเท มีไหวพริบในการทำงานให้สำเร็จในเวลาที่กำหนด ตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงาน
- ผลิตข่าวทุกกระแส
- ผลิตรายงานพิเศษ ( สกูป / VDO Content )
- รายงานสด FB LIVE
** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com