ด่วน

ผู้สื่อข่าว ข่าวออนไลน์ ฝ่ายข่าว

ประกาศวันที่

12 ก.พ. 63

ฝ่ายงาน

ฝ่ายข่าว

อัตรา

1

คุณสมบัติ

- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชานิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะการเขียนข่าว การรายงานข่าว ผลิตสกูปข่าว
- มีทักษะและประสบการณ์รายงานข่าวภาคสนาม และ/หรือสามารถใช้โปรแกรมตัดต่อ final cut ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้และเข้าใจการใช้งาน โซเชียลมีเดีย เป็นอย่างดี
- กระตือรือร้น ละเอียดรอบคอบ มีความคิดสร้างสรรค์ด้านการผลิตข่าว และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ สามารถทำงานเป็นทีม-ทำงานเป็นกะได้
** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com