ด่วน

ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ ฝ่ายข่าว

ประกาศวันที่

12 ก.พ. 63

ฝ่ายงาน

ฝ่ายข่าว

อัตรา

1

คุณสมบัติ

- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชานิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, ศิลปศาสตร์, สื่อสารมวลชน และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะในการแปลภาษาอังกฤษ
- มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
- มีทักษะในการใช้โปรแกรม Final Cut Pro X และโปรแกรมอื่นๆได้
- มีความคิดสร้างสรรค์, แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
- หากมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษสูง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถทำงานในวันหยุดและต่างจังหวัดได้
** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com