พนักงาน แผนกตรวจสอบละครและภาพยนตร์ ฝ่ายเซ็นเซอร์โฆษณาและรายการ

ประกาศวันที่

12 ก.พ. 63

ฝ่ายงาน

ฝ่ายเซ็นเซอร์โฆษณาและรายการ

อัตรา

1

คุณสมบัติ

- เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์,สื่อสารมวลชน,อักษรศาสตร์,ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะทางด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี (Microsoft Office)
- มีทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในระดับดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
- มีทักษะความรู้ทางด้านไวยากรณ์ภาษาไทยในเกณฑ์ดี
- มีพื้นฐานการใช้โปรแกรมตัดต่อเบื้องต้น (Final Cut Pro หรือ Adobe Premier Pro)
- มีความละเอียดรอบคอบ, มีความมั่นใจ, แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี, มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
- หากมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงาน
- ตรวจสอบละครและภาพยนตร์ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ตรวจสอบซับไตเติลภาพยนตร์
- ลงข้อมูลในระบบ IBMS
** หมายเหตุ ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com