พนักงาน งานบริการลูกค้า แผนกโฆษณาสื่อ TV และวิทยุ สายงานโฆษณา

ประกาศวันที่

12 ก.พ. 63

ฝ่ายงาน

ฝ่ายธุรกิจโฆษณา

อัตรา

1

คุณสมบัติ

- เพศหญิง อายุ 22 - 30 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ , การจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีความสามารถพิเศษในการประชาสัมพันธ์ หรือ สื่อสารกับลูกค้า เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี
- มีทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
- มีบุคลิกภาพดี, มนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
- มีทักษะทางด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี (Microsoft Office)
- หากมีประสบการณ์ในงานบริการลูกค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงาน
- ดำเนินการให้ข้อมูลด้านผังรายการ หรือ รายการใหม่ๆ แก่ลูกค้า
- ดูแลลูกค้าตามวาระต่างๆ เช่น แสดงความยินดีกับตำแหน่งใหม่, อวยพรวันเกิด หรือ เยี่ยมลูกค้า เป็นต้น
- ช่วยประสานงานดูแลลูกค้าในงานกิจกรรม Event ต่างๆ
- ปรับปรุงข้อมูลของลูกค้า และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com