ผู้สื่อข่าว ฝ่ายข่าว

ประกาศวันที่

28 ก.ย. 64

ฝ่ายงาน

ฝ่ายข่าว

อัตรา

1

คุณสมบัติ

- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชานิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, สื่อสารมวลชน และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะในการเขียนข่าว และบทความต่างๆ
- มีทักษะในการใช้โปรแกรม Final Cut Pro X และโปรแกรมอื่นๆได้
- มีความคิดสร้างสรรค์, แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
- หากมีประสบการณ์ด้านการเป็นผู้สื่อข่าว จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถทำงานในวันหยุดและต่างจังหวัดได้
** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com