พนักงานกราฟิกดีไซน์

ประกาศวันที่

28 ก.ย. 64

ฝ่ายงาน

ฝ่ายข่าว

อัตรา

1

คุณสมบัติ

- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขี้นไป สาขาวิชาออกแบบมัลติมีเดีย, ออกแบบนิเทศศิลป์, ศิลปกรรม, คอมพิวเตอร์กราฟิก หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะในการออกแบบและผลิตงานกราฟิก 2D และ 3D ทั้งงานภาพนิ่ง และงาน Animation
- มีทักษะในการควบคุมการออกอากาศด้วยระบบ Virtual Studio
- มีความอดทนสูง, ความรับผิดชอบ, ละเอียดรอบคอบ, ความคิดสร้างสรรค์, อัธยาศัยดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
- หากมีประสบการณ์ทางด้านงานกราฟิกดีไซน์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงาน
- บริหารจัดการและควบคุมดูแลการผลิตงานกราฟิกเพื่อนำเสนอข่าวประจำวัน
- วางแผนและกำหนด Concept รูปแบบกราฟิกที่จะนำมาใช้งานข่าว
- ศึกษา ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบของงานกราฟิก เพื่อนำไปใช้กับงานข่าวให้ทันสมัยอยู่เสมอ
** หมายเหตุ: ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com