พนักงาน สังกัดงานตรวจพิจารณาโฆษณาด้วยระบบ MyCensor ฝ่ายเซ็นเซอร์โฆษณาและรายการ

ประกาศวันที่

1 ต.ค. 64

ฝ่ายงาน

ฝ่ายเซ็นเซอร์โฆษณาและรายการ

อัตรา

1

คุณสมบัติ

- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะในการใช้ Web Application, Database และสามารถอ่านค่าเบื้องต้นของ Performance Tracking ได้
- มีทักษะในการใช้ Cloud และการ Upload File ผ่าน Internet
- มีความรับผิดชอบ, ละเอียดรอบคอบ, อัธยาศัยดี และมีใจรักในงานบริการ
ลักษณะงาน
- บริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้งานระบบ MyCensor
- ประสานงานแจ้งผลการตรวจสอบ ข้อมูลไฟล์ VDO และ เอกสารต่างๆ กับผู้ใช้งานระบบฯ
- ตรวจสอบ และแก้ไขไฟล์ออกอากาศประเภทต่าง ๆ ให้ตรงตามมาตรฐาน (File Format) ที่สถานีฯกำหนด
** หมายเหตุ: ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com