พนักงาน งานจัดซื้อและพัสดุ แผนกจัดซื้อและทรัพย์สิน

ประกาศวันที่

12 ก.พ. 63

ฝ่ายงาน

ฝ่ายธุรการ

อัตรา

1

คุณสมบัติ

- เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขี้นไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, การจัดการทั่วไป, การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะการใช้วาทะศิลป์ในการเจรจาต่อรอง
- มีความกระตือรือร้นและคล่องตัวในการทำงาน
- หากมีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อพัสดุ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงาน
- ดูแลการจัดซื้อและจัดจ้าง สินค้าและบริการ การออกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง และประสานงานในการทำสัญญาในการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทฯ
- ดูแลการจัดเก็บและการเบิกจ่าย พัสดุคงคลัง อุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน และจัดทำสรุปค่าใช้จ่ายการเบิกวัสดุรายงานแก่ฝ่ายงาน
- ดูแลการตรวจรับสินค้า บริการ วัสดุอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงานอย่างถูกต้อง รวมถึงการรับวางบิลชำระค่าสินค้าบริการ
** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com