พนักงาน งานสร้างสรรค์ แผนกสร้างสรรค์และผลิตรายการ

ประกาศวันที่

1 มี.ค. 64

ฝ่ายงาน

ฝ่ายผลิตรายการ

อัตรา

1

คุณสมบัติ

- เพศชาย / หญิง
- อายุระหว่าง 23 - 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชา นิเทศศาสตร์,วารสารศาสตร์ เอกวิทยุ-โทรทัศน์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับโฆษณาทางวิทยุและโทรทัศน์
- มีประสบการณ์ในการผลิตรายการโทรทัศน์ หรือออนไลน์ อย่างน้อย 1 ปี (แนบตัวอย่างผลงาน ถ้ามี)
- มีความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบอย่างมีเหตุผล และเป็นไปได้
- ใช้โปรแกรมตัดต่อ FINAL CUT PRO X และโปรแกรมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ ในการตัดต่อรายการได้
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลางานปกติได้/สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
** หมายเหตุ : หากผู้สมัครท่านใดสนใจ รบกวนกรอกใบสมัครผ่านเว็ปไซต์ ของทางช่อง 7 ทางนี้ได้เลย ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ มิได้เปิดรับ Walk In