พนักงาน สังกัดงานบริหารสารสนเทศ แผนกบริหารข้อมูลสารสนเทศ

ประกาศวันที่

12 ก.พ. 63

ฝ่ายงาน

ฝ่ายบริหารทรัพยากรสื่อ

อัตรา

1

คุณสมบัติ

- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา บรรณารักษศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะทางด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี (Microsoft Office)
ลักษณะงาน
- คัดเลือกข่าว และรับผิดชอบการทำ Clipping Online โดยใช้โปรแกรม Joomla พร้อมทั้ง Update สาระน่ารู้ในแต่ละวัน และข่าวสารสำหรับประชาสัมพันธ์ ของแผนกฯ
- ให้บริการ Clipping ในรูปแบบเอกสารแก่ผู้บริหาร
- ดูแลให้บริการห้องสมุดของสถานีฯ
** หมายเหตุ: ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com