นิติกร สังกัดงานกฎหมายกิจการโทรทัศน์ แผนกกฎหมาย

ประกาศวันที่

12 ก.พ. 63

ฝ่ายงาน

สายงานกฎหมายธุรกิจ

อัตรา

1

คุณสมบัติ

- เพศชาย / หญิง
- อายุระหว่าง 23 - 29 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์
- มีทักษะด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
- สามารถทำงานเป็นทีม มีความซื่อสัตย์ และอดทน
- หากมีประสบการณ์ในการทำนิติกรรมสัญญาจะพิจารณาเป็นพิเศษ