พนักงาน สังกัดสายงานควบคุมการผลิตละคร ฝ่ายผลิตรายการละคร

ประกาศวันที่

12 ก.พ. 63

ฝ่ายงาน

ฝ่ายผลิตรายการละคร

อัตรา

1

คุณสมบัติ

- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะในการใช้โปรแกรมตัดต่อ Final Cut Pro และ Photoshop ได้เป็นอย่างดี
- มีความคิดสร้างสรรค์, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความอดทน, สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ และสามารถทำงานเป็นทีมได้
ลักษณะงาน
- ดำเนินการประสานงานกับผู้ผลิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลิตละครต่างๆ
- ควบคุม ดูแล วางแผน และกำหนดคุณภาพในการผลิตละคร
** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com