ด่วน

พนักงาน สังกัดงานเตรียมการผลิต แผนกปรี โปรดักชั่น

ประกาศวันที่

12 ก.พ. 63

ฝ่ายงาน

ฝ่ายผลิตรายการ

อัตรา

1

คุณสมบัติ

- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 26 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, วิทยุ-โทรทัศน์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะความรู้ทางด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับโฆษณาทางวิทยุและโทรทัศน์
- มีทักษะความรู้ทางด้านการผลิตรายการ เช่นเขียนบทโทรทัศน์ กำกับเวที และการใช้เครื่องมือตัดต่อโปรแกรมต่างๆ เช่น FINAL CUT PRO X และ ADOBE PHOTOSHOP
- มีความรู้ ความสนใจในการทำสื่อออนไลน์รายการบันเทิง
- มีความคิดสร้างสรรค์ มนุษยสัมพันธ์ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ และมีความอดทน
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลางานปกติ และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
- หากสามารถเป็นพิธีกรหรือผู้สื่อข่าวได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com