พนักงาน สังกัดแผนกกิจกรรมการตลาด

ประกาศวันที่

12 ก.พ. 63

ฝ่ายงาน

ฝ่ายธุรกิจโฆษณา

อัตรา

1

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในระดับพอใช้ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
- มีความคิดสร้างสรรค์, มีความรับผิดชอบสูง, มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
- มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับผู้อื่น
- หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงาน
- พัฒนาแผนงาน บริหารจัดการกิจกรรม แบรนด์การตลาดและส่งเสริมการขายโฆษณา
- บริหารจัดการและดำเนินกิจกรรมทางการตลาด
** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com