Step

  • ข้อมูลส่วนตัว

  • ประวัติการฝึกงาน

  • สถานที่ทำงาน

  • การฝึกอบรม / กิจกรรม

  • บุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประวัติส่วนตัว

* อัพโหลดได้เฉพาะไฟล์ .jpg หรือ .gif เท่านั้น
* รูปหน้าตรง
* ขนาดไม่เกิน 1 mb

ตำแหน่งที่สมัคร 1 *

ตำแหน่งที่สมัคร 2

ตำแหน่งที่สมัคร 3

ระดับเงินเดือน

สามารถทำงานเป็นกะ

สามารถทำงานต่างจังหวัด


ชื่อ-นามสกุล (ไทย) *

ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ) *

ชื่อเล่น

วัน/เดือน/ปี (พ.ศ.) เกิด *

เพศ *

ภูมิลำเนา *

เชื้อชาติ *

สัญชาติ *

ศาสนา *

น้ำหนัก *

กิโลกรัม

ส่วนสูง *

เซนติเมตร

บัตรประชาชนเลขที่ *

ออกให้ ณ อำเภอ *

วันที่ออกบัตร *

วันที่หมดอายุ *

สถานภาพทางทหาร


สถานภาพการสมรส *

ชื่อ สามี/ภรรยา

อายุ

ปี

อาชีพ/ตำแหน่ง

ที่อยู่/ที่ทำงาน

เบอร์โทรศัพท์

จำนวนบุตร

ทั้งหมด

คน

ชาย

คน

หญิง

คน
ประวัติครอบครัว

ชื่อ-นามสกุลบิดา *

อายุ

ปี

สถานะ

อาชีพ/ตำแหน่ง

ที่อยู่/ที่ทำงาน

เบอร์โทรศัพท์


ชื่อ-นามสกุลมารดา *

อายุ

ปี

สถานะ

อาชีพ/ตำแหน่ง

ที่อยู่/ที่ทำงาน

เบอร์โทรศัพท์


จำนวนพี่น้อง

ทั้งหมด

คน

ท่านเป็นคนที่

ชาย

คน

หญิง

คน
ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่สามารถติดต่อได้)

เลขที่ *

หมู่ที่

อาคาร

หมู่บ้าน

ซอย

ถนน

แขวง/ตำบล *

เขต/อำเภอ *

จังหวัด *

รหัสไปรษณีย์ *

เบอร์โทรศัพท์ (บ้าน)

เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) *

E-mail *


Facebook

Instagram

LINE ID

ความสามารถพิเศษ


คอมพิวเตอร์

อื่น ๆ

พิมพ์ดีดไทย

คำ/นาที

พิมพ์ดีดอังกฤษ

คำ/นาที

ความสามารถในการขับรถ

มีใบขับขี่

มีพาหนะของตนเอง

งานอดิเรก/กีฬา/กิจกรรม *

โรคประจำตัว

ท่านเคยป่วยหนักและเป็นโรคติดต่อร้ายแรงมาก่อนหรือไม่

โปรดระบุ

ความสามารถพิเศษอื่น ๆ (เช่น เรื่องที่สนใจเป็นพิเศษ คุณสมบัติอื่น ๆ)

ข้อมูลอื่นๆ

ท่านเคยถูกยึดทรัพย์ ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยมีข้อพิพากทางแพ่งใดๆหรือไม่

โปรดระบุ

ท่านเคยถูกกล่าวหา ถูกดำเนินคดีหรือ การกระทำความผิดทางอาญาหรือไม่ (เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษหรือความผิดอันกระทำโดยประมาทไม่ต้องระบุ)

โปรดระบุ

ท่านมีคดีความที่ถูกฟ้องร้องต่อศาลและ/หรืออยู่ในระหว่างพิจารณาหรือไม่

โปรดระบุ

ประวัติการศึกษา