ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

ตำแหน่งงาน
อัตรา
วันที่ประกาศ
ฝ่ายงาน
ด่วน ผู้สื่อข่าว ข่าวออนไลน์ ฝ่ายข่าว
(1 อัตรา)
12 ก.พ. 63
ฝ่ายข่าว
ด่วน VDO Editor บรรณาธิการข่าวออนไลน์ ฝ่ายข่าว
(1 อัตรา)
12 ก.พ. 63
ฝ่ายข่าว
ด่วน ช่างภาพ (ข่าวโทรทัศน์/ข่าวออนไลน์)
(1 อัตรา)
18 พ.ค. 63
ฝ่ายข่าว
พนักงาน สังกัดงานซ่อมบำรุงยานพาหนะ ฝ่ายธุรการ
(1 อัตรา)
12 ก.พ. 63
ฝ่ายธุรการ
พนักงาน แผนกบริหารสิทธ์ สายงานบริหารสิทธิ์รายการ
(2 อัตรา)
12 ก.พ. 63
สายงานบริหารสิทธิ์รายการ
ผู้สื่อข่าวบันเทิง แผนกข่าวบันเทิง
(1 อัตรา)
12 ก.พ. 63
ฝ่ายผลิตรายการ
พนักงานปฏิบัติการ งานช่างไม้/ช่างสี แผนกศิลปกรรม ฝ่ายผลิตรายการ
(1 อัตรา)
12 ก.พ. 63
ฝ่ายผลิตรายการ
นิติกร สังกัดงานกฎหมายกิจการโทรทัศน์ แผนกกฎหมาย
(1 อัตรา)
12 ก.พ. 63
สายงานกฎหมายธุรกิจ
พนักงาน งานจัดซื้อและพัสดุ แผนกจัดซื้อและทรัพย์สิน
(1 อัตรา)
12 ก.พ. 63
ฝ่ายธุรการ
พนักงานกราฟิกดีไซน์
(1 อัตรา)
12 ก.พ. 63
ฝ่ายข่าว
พนักงาน สังกัดงานตัดต่อ แผนกระบบผลิตข่าว ฝ่ายข่าว
(1 อัตรา)
12 ก.พ. 63
ฝ่ายข่าว
ด่วน ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ ฝ่ายข่าว
(1 อัตรา)
12 ก.พ. 63
ฝ่ายข่าว
Graphic Designer บรรณาธิการข่าวออนไลน์ ฝ่ายข่าว
(1 อัตรา)
12 ก.พ. 63
ฝ่ายข่าว
Reporter บรรณาธิการข่าวออนไลน์ ฝ่ายข่าว
(1 อัตรา)
12 ก.พ. 63
ฝ่ายข่าว
ด่วน พนักงาน แผนกส่งเสริมละครและนักแสดง ฝ่ายส่งเสริมการผลิตละครและบริหารนักแสดง
(1 อัตรา)
12 ก.พ. 63
ฝ่ายส่งเสริมการผลิตละครและบริหารนักแสดง