บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด
ที่อยู่
ตำแหน่งงานแบ่งตามฝ่าย

 
  Keyword
  
imagetemp

    คุณสมบัติ
  • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, การจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะทางด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี (Microsoft Office)
  • มีทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทยในเกณฑ์ดี
  • มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับผู้อื่น
  • มีความละเอียดรอบคอบ, รักการเรียนรู้, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความขยัน, ซื่อสัตย์, อดทน, และสามารถทำงานเป็นทีมได้
  • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ** หมายเหตุ: ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

1 2