บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด
ที่อยู่
ตำแหน่งงานแบ่งตามฝ่าย

 
  Keyword
  
imagetemp

  คุณสมบัติ
 • เพศหญิง / ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะทางด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี (Microsoft Office)
 • มีทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในระดับดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
 • มีความคิดสร้างสรรค์, มนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • หากมีประสบการณ์ทางด้านการจัดเตรียมโฆษณาจะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน
 • รวบรวมคิวโฆษณาตามผังรายการประจำวัน
 • ตรวจเช็คและรวบรวมเวลาโฆษณาในแต่ละรายการจัดส่งให้ฝ่าย/สายงานที่เกี่ยวข้อง
 • จัดเรียงคิวโฆษณารายการต่างๆ ในรูปแบบ SOFT FILE เพื่อส่งต่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ** หมายเหตุ: ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

  คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมตัดต่อ Final Cut Pro และ Photoshop ได้เป็นอย่างดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความอดทน, สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ และสามารถทำงานเป็นทีมได้ ลักษณะงาน
 • ดำเนินการประสานงานกับผู้ผลิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลิตละครต่างๆ
 • ควบคุม ดูแล วางแผน และกำหนดคุณภาพในการผลิตละคร ** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

  คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขี้นไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, การจัดการทั่วไป, การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการใช้วาทะศิลป์ในการเจรจาต่อรอง
 • มีความกระตือรือร้นและคล่องตัวในการทำงาน
 • หากมีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อพัสดุ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน
 • ควบคุม ดูแลการเก็บทรัพย์สินของบริษัท
 • จัดทำทะเบียนควบคุมทรัพย์สินของบริษัท
 • ดูแลการจัดทำใบอนุญาตต่างๆที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัท ** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

1 2