บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด
ที่อยู่
ที่ตำแหน่งงานแบ่งตามฝ่าย

 
  Keyword
  
imagetemp

 • เพศชาย / หญิง
 • อายุระหว่าง 25-30 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการเขียนเชิงประชาสัมพันธ์
 • สร้างสรรค์ประเด็นข่าวประชาสัมพันธ์ได้
 • สามารถถ่ายภาพข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ได้ในระดับดี
 • มีทักษะการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
 • มีศิลปะในการสื่อสารและติดต่อประสานงานกับผู้อื่น

  คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 22-30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ / สถิติ / การตลาด / การจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี (Word, Excel และโปรแกรมสำเร็จรูป)
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (หากมีจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความรับผิดชอบ / ขยัน / อดทน / รอบคอบ และ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • เปิดรับสมัคร (ภายใน) ตั้งแต่วันที่ 17 – 25 เม.ย. 61 ** หน้าที่ความรับผิดชอบ **
 • จัดทำรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลด้านความนิยม(Rating) , ข้อมูลการตลาด, ข้อมูลรายการ และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • สนับสนุนข้อมูลด้านความนิยม (Rating) และข้อมูลอื่นๆ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ร่วมวางแผนโครงงาน รวมถึงศึกษาข้อเสนอทางธุรกิจต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 24 - 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด, การจัดการทั่วไป, นิเทศศาสตร์, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้
 • ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี (Microsoft Office)
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน รอบคอบ และรวดเร็ว
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

 • เพศชาย
 • อายุระหว่าง 22 – 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แต่หากมีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้ ** หมายเหตุ : หากผู้สมัครท่านใดสนใจ รบกวนกรอกใบสมัครผ่านเว็ปไซต์ ของทางช่อง 7 ทางนี้ได้เลย ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ มิได้เปิดรับ Walk In

 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 24 - 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด, การจัดการทั่วไป, นิเทศศาสตร์, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้
 • ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี (Microsoft Office)
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน รอบคอบ และรวดเร็ว
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

 • เพศชาย / หญิง
 • อายุระหว่าง 25 – 32 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • สาขา บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถ อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
 • มีปฏิภาณไหวพริบดี กระตือรือร้นในการทำงาน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

 • เพศชาย - หญิง
 • อายุระหว่าง 23 – 28 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา นิเทศศาสตร์,วารสารศาสตร์,สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2ปี ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม(CSR) หรือ กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร
 • มีความริเริ่มสร้างสรรค์ และความรับผิดชอบสูง
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานและค้างคืนต่างจังหวัดได้
 • มีทักษาในการติดต่อประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และทำงานเป็นทีมได้ ** หมายเหตุ : หากผู้สมัครท่านใดสนใจ รบกวนกรอกใบสมัครผ่านเว็ปไซต์ ของทางช่อง 7 ทางนี้ได้เลย ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ มิได้เปิดรับ Walk In

1