บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด
ที่อยู่
ตำแหน่งงานแบ่งตามฝ่าย

 
  Keyword
  
imagetemp

  คุณสมบัติทั่วไป
 • เพศชายหรือหญิง
 • อายุระหว่าง 21 – 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ทักษะหรือประสบการณ์ที่ต้องการ
 • เข้าใจในหลักการทำงาน Web application, Database และเข้าใจหลักการออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ดิจิตอล ทีวี
 • เข้าใจระบบ monitoring software, performance tracking and routine server maintenance ได้ และเข้าใจในการอ่านค่าเบื้องต้น
 • เข้าใจ Specification File Format เพื่องานออกอากาศ
 • เข้าใจวิธีการจัดประชุม VDO Conference และสามารถดำเนินการแก้ปัญหาเบื้องต้นได้
 • เข้าใจการทำงานของ Cloud และการ Upload File ผ่าน Internet
 • เต็มใจในการปฏิบัติงานในสภาวะที่มีหลายๆงานพร้อมกัน และจัดลำดับความสำคัญได้ ** หมายเหตุ : หากผู้สมัครท่านใดสนใจ รบกวนกรอกใบสมัครผ่านเว็ปไซต์ ของทางช่อง 7 ทางนี้ได้เลย ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ มิได้เปิดรับ Walk In

1