Keyword
  
imagetemp

  คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, การจัดการ, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะทางด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี (Microsoft Office)
 • มีความละเอียดรอบคอบ, รักการเรียนรู้, มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน
 • สนับสนุน และอำนวยความสะดวกด้านงานธุรการ งานเอกสาร งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ** หมายเหตุ: ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

  คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาวารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, มนุษยศาสตร์, ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะทางด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี (Microsoft Office)
 • มีความละเอียดรอบคอบ, มีความมั่นใจ, รักการเรียนรู้, มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • หากมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบจะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน
 • ตรวจสอบรายการต่างๆ ให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆ ให้ทันก่อนออกอากาศ
 • ประสานงานกับผู้ผลิตหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการผลิตเพื่อแจ้งแก้ไขให้ถูกต้องและเหมาะสมในการออกอากาศ
 • ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่หน่วยงานอื่นๆ ภายในสถานี
 • ติดตามและศึกษาระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านเนื้อหารายการ ** หมายเหตุ ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

1