Keyword
  
imagetemp

  คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, การจัดการ, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะทางด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี (Microsoft Office)
 • มีความละเอียดรอบคอบ, รักการเรียนรู้, มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน
 • สนับสนุน และอำนวยความสะดวกด้านงานธุรการ งานเอกสาร งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ** หมายเหตุ: ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

  คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาวารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, มนุษยศาสตร์, ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะทางด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี (Microsoft Office)
 • มีความละเอียดรอบคอบ, มีความมั่นใจ, รักการเรียนรู้, มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • หากมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบรายการหรือพิสูจน์อักษรจะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน
 • ตรวจสอบรายการต่างๆ ให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆ ให้ทันก่อนออกอากาศ
 • ติดตามและศึกษาระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านเนื้อหารายการของสถานี ** หมายเหตุ: ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

1