บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด
ที่อยู่
ที่ตำแหน่งงานแบ่งตามฝ่าย

 
  Keyword
  
imagetemp

  • เพศชาย / หญิง
  • อายุ 25 - 30 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขา จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ, บริหาร, ทรัพยากรบุคคล, มนุษยศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ การทำงานด้านจัดทำ ระเบียบ แแบบแผน ฝึกอบรม / จัดทำโครงการฝึกอบรม / จัดทำงานด้านเอกสาร อย่างน้อย 1 ปี

1