บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด
ที่อยู่
ตำแหน่งงานแบ่งตามฝ่าย

 
  Keyword
  
imagetemp

  คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์ และวิทยุ-โทรทัศน์
 • มีทักษะในการเขียนบท และตัดต่อ
 • มีทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทยในเกณฑ์ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ, มีความอดทน, ความคิดสร้างสรรค์ และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • หากมีความรู้ด้านการทำโปรดักชั่นโทรทัศน์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน
 • ผลิตและจัดทำบท SUBTITLE ภาษาไทยของภาพยนตร์ ซีรีส์ และรายการต่างประเทศ
 • เขียนคำโปรโมทรายการภาพยนตร์ในช่วงต่างๆ
 • ผลิตงานตัดต่อสร้างสรรค์โปรโมชันภาพยนตร์ ซีรีส์ และรายการต่างประเทศ ** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

  คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง งานไม้ งานเหล็ก หรือ งานสี
 • สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้
 • หากมีประสบการณ์ทางด้านผลิตงานฉากรายการหรือผลิตงานเฟอนิเจอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน
 • ติดตั้ง จัดสร้างฉาก/เวที ทั้งในสถานี และนอกสถานีให้มีความสวยงาม เหมาะสม ตามความต้องการของหน่วยงาน
 • รื้อถอนและจัดเก็บฉาก/เวที ทั้งงานในสถานี และนอกสถานีภายในเวลาที่กำหนด ** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

  คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์, สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะความรู้ทางด้านไวยากรณ์ภาษาไทยในเกณฑ์ดี
 • มีทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
 • มีทักษะทางด้านการใช้โปรแกรมตัดต่อ Final Cut Pro, และ Adobe Premiere Pro
 • มีทักษะทางด้านการใช้โปรแกรมผลิตสื่อเสียง (Audio Description)
 • มีทักษะทางด้านการใช้โปรแกรมผลิตคำบรรยายแทนเสียง (Closed Caption) ลักษณะงาน
 • ประสานงานกับผู้บรรยาย ห้องบันทึกเสียง งานตัดต่อ เพื่อทำคำบรรยาย
 • ผลิตบทคำบรรยายแทนเสียง
 • ตรวจสอบความสมบูรณ์ของรายการ ** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

  คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, การจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะทางด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี (Microsoft Office)
 • มีทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทยในเกณฑ์ดี
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับผู้อื่น
 • มีความละเอียดรอบคอบ, รักการเรียนรู้, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความขยัน, ซื่อสัตย์, อดทน, และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ** หมายเหตุ: ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

1