Keyword
  
imagetemp

  คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 26 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, วิทยุ-โทรทัศน์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะความรู้ทางด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับโฆษณาทางวิทยุและโทรทัศน์
 • มีทักษะความรู้ทางด้านการผลิตรายการ เช่นเขียนบทโทรทัศน์ กำกับเวที และการใช้เครื่องมือตัดต่อโปรแกรมต่างๆ เช่น FINAL CUT PRO X และ ADOBE PHOTOSHOP
 • มีความคิดสร้างสรรค์ มนุษยสัมพันธ์ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ และมีความอดทน
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลางานปกติ และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ ** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

  คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์, สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะความรู้ทางด้านไวยากรณ์ภาษาไทยในเกณฑ์ดี
 • มีทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
 • มีทักษะทางด้านการใช้โปรแกรมตัดต่อ Final Cut Pro, และ Adobe Premiere Pro
 • มีทักษะทางด้านการใช้โปรแกรมผลิตสื่อเสียง (Audio Description)
 • มีทักษะทางด้านการใช้โปรแกรมผลิตคำบรรยายแทนเสียง (Closed Caption) ลักษณะงาน
 • ประสานงานกับผู้บรรยาย ห้องบันทึกเสียง งานตัดต่อ เพื่อทำคำบรรยาย
 • ผลิตบทคำบรรยายแทนเสียง
 • ตรวจสอบความสมบูรณ์ของรายการ ** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

1