บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด
ที่อยู่
ตำแหน่งงานแบ่งตามฝ่าย

 
  Keyword
  
imagetemp

  คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 33 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชานิติศาสตร์ (หากจบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ เนติบัณฑิต จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านกฎหมายไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำนิติกรรมสัญญาภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน
 • ตรวจสอบการร่างสัญญาและเอกสารทางกฎหมายภาษาอังกฤษ
 • ให้ความเห็นทางกฎหมายทุกเรื่องตามที่ได้รับมอบหมาย ** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

  คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา นิติศาสตร์
 • มีทักษะทางด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี (Microsoft Office)
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี มีความยืดหยุ่น ปรับตัวเข้ากับทุกสถานการณ์
 • หากมีใบอนุญาตว่าความ และประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน
 • บริหารจัดการคดีความของบริษัททั้งในและต่างประเทศ
 • จัดทำเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดี
 • ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการดำเนินคดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ** หมายเหตุ: ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

1