บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด
ที่อยู่
ที่ตำแหน่งงานแบ่งตามฝ่าย

 
  Keyword
  
imagetemp

 • เพศชาย / หญิง
 • อายุระหว่าง 22 - 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา การตลาด/ บริหารธุรกิจ/ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แต่หากมีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการสื่อสาร และเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์อย่างดี

 • เพศชาย
 • อายุระหว่าง 22 – 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แต่หากมีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้

 • เพศหญิง
 • อายุ 22-28 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา การจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (หากมีจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์อย่างดี
 • ลักษณะงานของตำแหน่งที่ขอรับ คือ รวบรวมคิวโฆษณาตามผังรายการประจำวัน ตรวจเช็คและรวบรวมเวลาโฆษณาในแต่ละรายการจัดส่งให้สายงานวางแผนและบริหารผังรายการ จัดเรียงคิวโฆษณารายการต่างๆ ในรูปแบบ SOFT FILE เพื่อส่งต่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

1