Keyword
  
imagetemp

  คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด, การจัดการทั่วไป, นิเทศศาสตร์, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษที่ดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
 • มีทักษะทางด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี (Microsoft Office)
 • มีความรับผิดชอบ, ละเอียดรอบคอบ, มีใจรักในการบริการ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • หากมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบคิวโฆษณาจะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน
 • ตรวจสอบคิวโฆษณา
 • รวบรวมข้อมูลการสั่งซื้อโฆษณา ** หมายเหตุ: ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

  คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในระดับพอใช้ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
 • มีความคิดสร้างสรรค์, มีความรับผิดชอบสูง, มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับผู้อื่น
 • หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน
 • พัฒนาแผนงาน บริหารจัดการกิจกรรม แบรนด์การตลาดและส่งเสริมการขายโฆษณา
 • บริหารจัดการและดำเนินกิจกรรมทางการตลาด เช่น ประกวด Thai Super Model เป็นต้น ** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

  คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ, สถิติ, การตลาด, การจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในระดับพอใช้ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
 • มีทักษะทางด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี (Microsoft Office และ Photoshop)
 • มีความรับผิดชอบ, มีความขยัน, มีความรอบคอบ, มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้ ลักษณะงาน
 • จัดทำรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลด้านความนิยม(Rating) , ข้อมูลการตลาด, ข้อมูลรายการ และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • สนับสนุนข้อมูลด้านความนิยม (Rating) และข้อมูลอื่นๆ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ร่วมวางแผนโครงงาน รวมถึงศึกษาข้อเสนอทางธุรกิจต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

  คุณสมบัติ
 • เพศหญิง อายุ 22 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ , การจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถพิเศษในการประชาสัมพันธ์ หรือ สื่อสารกับลูกค้า เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี
 • มีทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
 • มีบุคลิกภาพดี, มนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีทักษะทางด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี (Microsoft Office)
 • หากมีประสบการณ์ในงานบริการลูกค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน
 • ดำเนินการให้ข้อมูลด้านผังรายการ หรือ รายการใหม่ๆ แก่ลูกค้า
 • ดูแลลูกค้าตามวาระต่างๆ เช่น แสดงความยินดีกับตำแหน่งใหม่, อวยพรวันเกิด หรือ เยี่ยมลูกค้า เป็นต้น
 • ช่วยประสานงานดูแลลูกค้าในงานกิจกรรม Event ต่างๆ
 • ปรับปรุงข้อมูลของลูกค้า และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

  คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดีมาก (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
 • มีทักษะทางด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี (Microsoft Office)
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง, มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ขยัน และอดทน
 • หากมีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน
 • ขายโฆษณา, Tie-in, VTR, สกู๊ป ผู้สนับสนุนรายการตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ขายและประสานงานอีเว้นท์ทั้งหมดของบริษัท
 • วางแผนสื่อโฆษณา จัดทำแพ็คเกจขายสื่อโฆษณา และ Tie-in ตามที่ลูกค้าต้องการ
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

  คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงาน 1 – 2 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์ด้านงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะด้านการสื่อสารเป็นอย่างดี มีบุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดีมาก (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
 • มีทักษะทางด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี (Microsoft Office) ลักษณะงาน
 • รับผิดชอบงานขาย วางแผนสื่อโฆษณา จัดทำแพคเกจขายสื่อโฆษณาของบริษัท
 • ประสานงานดูแลลูกค้า ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร ปรับปรุงข้อมูลลูกค้า และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

1