Keyword
  
imagetemp

 • เพศชาย / หญิง อายุ 23 – 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา นิเทศศาสตร์,วารสารศาสตร์,สื่อสารมวลชน, สังคมสงเคราะห์(CSR) หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดีมาก (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
 • มีประสบการณ์ ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม(CSR) หรือ กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร
 • มีความริเริ่มสร้างสรรค์ และความรับผิดชอบสูง
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานและค้างคืนต่างจังหวัดได้
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และทำงานเป็นทีมได้ ลักษณะงาน
 • วางแผนและดำเนินโครงการเพื่อสังคม (CSR) และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • สร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานพันธมิตรใหม่ๆ ** หมายเหตุ: ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

  คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการเขียนเชิงประชาสัมพันธ์, สร้างสรรค์ประเด็นข่าวประชาสัมพันธ์ได้
 • สามารถถ่ายภาพข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ได้ในระดับดี
 • มีทักษะการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
 • มีศิลปะในการสื่อสารและติดต่อประสานงานกับผู้อื่น ลักษณะงาน
 • สร้างสรรค์ และควบคุมดูแลงานกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์
 • ออกแบบงานสื่อโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

1