บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด
ที่อยู่
ที่ตำแหน่งงานแบ่งตามฝ่าย

 
  Keyword
  
imagetemp

 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 25 - 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ, บริหาร, ทรัพยากรบุคคล, มนุษยศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ การทำงานด้านจัดทำ ระเบียบ แแบบแผน ฝึกอบรม / จัดทำโครงการฝึกอบรม / จัดทำงานด้านเอกสาร อย่างน้อย 1 ปี

 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 22 - 32 ปี
 • วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานเทคโนโลยี และการจัดการข้อมูล
 • รักการทำงานเป็นทีม
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ รับผิดชอบในงาน
 • มีมารยาท และสัมมาคารวะ

1