บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด
ที่อยู่
ตำแหน่งงานแบ่งตามฝ่าย

 
  Keyword
  
imagetemp

    คุณสมบัติ
  • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขี้นไป
  • มีทักษะความรู้ในเรื่องกฎหมายแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีความคิดสร้างสรรค์, มนุษยสัมพันธ์ดี, มีความรับผิดชอบ และมีใจรักการบริการ
  • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Photoshop เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์งานสวัสดิการฯภายในองค์กร
  • สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในและนอกเวลางานปกติ
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ต่างจังหวัดได้ ลักษณะงาน
  • บริหารจัดการและดำเนินการด้านสวัสดิการของพนักงาน รวมทั้งการติดต่อประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

1