Keyword
  
imagetemp

    คุณสมบัติ
  • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยุ - โทรทัศน์, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดีมาก (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
  • หากมีความรู้ด้านรายการ หรือความรู้ภาษาอื่นๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน
  • ดูแลรับผิดชอบงานลิขสิทธิ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • ติดต่อประสานงานกับบริษัท Outsource ต่างๆ ** หมายเหตุ: ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

1