บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด
ที่อยู่
ที่ตำแหน่งงานแบ่งตามฝ่าย

 
  Keyword
  
imagetemp

  • เพศชาย / หญิง
  • อายุระหว่าง 22 - 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชา นิเทศศาสตร์, สานสนเทศ, มนุษยศาสตร์, คอมพิวเตอร์, สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (หากมีจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์อย่างดี มีความสนใจในเทคโนโลยี
  • มีความละเอียด รอบคอบ
  • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน อดทน
  • มีสมาธิ ใส่ใจในการทำงาน และมีความกระตือรือร้น
  • หมั่นเรียนรู้ เคร่งครัดในกฎระเบียบ และขั้นตอนการทำงาน

1