บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด
ที่อยู่
ที่ตำแหน่งงานแบ่งตามฝ่าย

 
  Keyword
  
imagetemp

  • เพศชาย / หญิง
  • อายุระหว่าง 22 - 35 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์, สารสนเทศ, มนุษยศาสตร์, คอมพิวเตอร์, สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้เรื่อง Specification ของไฟล์
  • มีความสนใจในการชมภาพยนตร์ และซีรี่ย์
  • รับผิดชอบต่อหน้าที่ ใส่ใจ หมั่นเรียนรู้ และกระตือรือร้นในการทำงาน
  • เคร่งครัดในกฎระเบียบ และขั้นตอนการทำงาน

1