บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด
ที่อยู่
ตำแหน่งงานแบ่งตามฝ่าย

 
  Keyword
  
imagetemp

    คุณสมบัติ
  • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขี้นไป สาขาวิชานิเทศศาสตร์, สารสนเทศ, มนุษยศาสตร์, คอมพิวเตอร์, สังคมศาสตร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีความละเอียดรอบคอบ, มีสมาธิ, มีใจรักในการบริการ, มีความทุ่มเท และสามารถทำงานเป็นทีมได้ ลักษณะงาน
  • ให้บริการสืบค้นข้อมูลภาพข่าวอย่างรวดเร็วและงานคัดกรองภาพข่าว
  • นำเข้าภาพข่าวจากทาง Internet เช่น Download ภาพข่าวจาก Line ตาม Order เป็นต้น ** หมายเหตุ: ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

1