บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด
ที่อยู่
ที่ตำแหน่งงานแบ่งตามฝ่าย

 
  Keyword
  
imagetemp

  • เพศชาย / หญิง
  • อายุระหว่าง 23 - 29 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์
  • มีทักษะด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
  • สามารถทำงานเป็นทีม มีความซื่อสัตย์ และอดทน
  • หากมีประสบการณ์ในการทำนิติกรรมสัญญาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

1