บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด
ที่อยู่
ที่ตำแหน่งงานแบ่งตามฝ่าย

 
  Keyword
  
imagetemp

  • เพศชาย อายุระหว่าง 25 – 40 ปี
  • ความสูงไม่ต่ำกว่า 170 เซ็นติเมตร
  • วุฒิการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ ด้านงานรักษาความปลอดภัย 1 ปี
  • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน มีสุขภาพแข็งแรง

  • เพศชาย
  • อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวช. / ปริญญาตรี สาขาช่างไฟฟ้า สาขาเครื่องกล สาขาอิเล็คทรอนิคส์ สาขาช่างซ่อมบำรุง และสาขาโยธา • ต้องมีใบรับรองความรู้ความสามารถหรือใบประกอบวิชาชีพ
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานเขียนหรืออ่านแบบ และโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

1 2