Keyword
  
imagetemp

  คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยุ - โทรทัศน์, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดีมาก (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
 • หากมีความรู้ด้านรายการ หรือความรู้ภาษาอื่นๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน
 • บันทึกและตรวจสอบข้อมูลลิขสิทธิ์รายการ
 • ติดต่อประสานงานกับบริษัทต่างประเทศ ** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

  คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 26 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, วิทยุ-โทรทัศน์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะความรู้ทางด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับโฆษณาทางวิทยุและโทรทัศน์
 • มีทักษะความรู้ทางด้านการผลิตรายการ เช่นเขียนบทโทรทัศน์ กำกับเวที และการใช้เครื่องมือตัดต่อโปรแกรมต่างๆ เช่น FINAL CUT PRO X และ ADOBE PHOTOSHOP
 • มีความรู้ ความสนใจในการทำสื่อออนไลน์รายการบันเทิง
 • มีความคิดสร้างสรรค์ มนุษยสัมพันธ์ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ และมีความอดทน
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลางานปกติ และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • หากสามารถเป็นพิธีกรหรือผู้สื่อข่าวได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

  คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชานิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, ศิลปศาสตร์, สื่อสารมวลชน และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการแปลภาษาอังกฤษ
 • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Final Cut Pro X และโปรแกรมอื่นๆได้
 • มีความคิดสร้างสรรค์, แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • หากมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษสูง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานในวันหยุดและต่างจังหวัดได้ ** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

  คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด, การจัดการทั่วไป, นิเทศศาสตร์, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษที่ดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
 • มีทักษะทางด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี (Microsoft Office)
 • มีความรับผิดชอบ, ละเอียดรอบคอบ, มีใจรักในการบริการ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • หากมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบคิวโฆษณาจะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน
 • ตรวจสอบคิวโฆษณา
 • รวบรวมข้อมูลการสั่งซื้อโฆษณา ** หมายเหตุ: ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

 • เพศชาย / หญิง อายุ 23 – 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา นิเทศศาสตร์,วารสารศาสตร์,สื่อสารมวลชน, สังคมสงเคราะห์(CSR) หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดีมาก (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
 • มีประสบการณ์ ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม(CSR) หรือ กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร
 • มีความริเริ่มสร้างสรรค์ และความรับผิดชอบสูง
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานและค้างคืนต่างจังหวัดได้
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และทำงานเป็นทีมได้ ลักษณะงาน
 • วางแผนและดำเนินโครงการเพื่อสังคม (CSR) และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • สร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานพันธมิตรใหม่ๆ ** หมายเหตุ: ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

  คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในระดับพอใช้ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
 • มีความคิดสร้างสรรค์, มีความรับผิดชอบสูง, มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับผู้อื่น
 • หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน
 • พัฒนาแผนงาน บริหารจัดการกิจกรรม แบรนด์การตลาดและส่งเสริมการขายโฆษณา
 • บริหารจัดการและดำเนินกิจกรรมทางการตลาด เช่น ประกวด Thai Super Model เป็นต้น ** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

  คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ, สถิติ, การตลาด, การจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในระดับพอใช้ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
 • มีทักษะทางด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี (Microsoft Office และ Photoshop)
 • มีความรับผิดชอบ, มีความขยัน, มีความรอบคอบ, มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้ ลักษณะงาน
 • จัดทำรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลด้านความนิยม(Rating) , ข้อมูลการตลาด, ข้อมูลรายการ และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • สนับสนุนข้อมูลด้านความนิยม (Rating) และข้อมูลอื่นๆ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ร่วมวางแผนโครงงาน รวมถึงศึกษาข้อเสนอทางธุรกิจต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

 • เพศหญิง
 • อายุระหว่าง 20 - 27 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี
 • รับพิจารณาทุกสาขาวิชา
 • มีความอดทน
 • บุคลิกภาพดี, รู้จักใช้วาทะในการเจรจา และมีความช่างสังเกต
 • ยินดีรับผู้สมัครที่ไม่มีประสบการณ์ ** หมายเหตุ : หากผู้สมัครท่านใดสนใจ รบกวนกรอกใบสมัครผ่านเว็ปไซต์ ของทางช่อง 7 ทางนี้ได้เลย ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ มิได้เปิดรับ Walk In

  คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา บรรณารักษศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะทางด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี (Microsoft Office) ลักษณะงาน
 • คัดเลือกข่าว และรับผิดชอบการทำ Clipping Online โดยใช้โปรแกรม Joomla พร้อมทั้ง Update สาระน่ารู้ในแต่ละวัน และข่าวสารสำหรับประชาสัมพันธ์ ของแผนกฯ
 • ให้บริการ Clipping ในรูปแบบเอกสารแก่ผู้บริหาร
 • ดูแลให้บริการห้องสมุดของสถานีฯ ** หมายเหตุ: ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน
 • มีความสามารถด้านการเขียนบทความ และเขียนข่าวได้
 • มีความคิดสร้างสรรค์ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • ตัดต่อโปรแกรม Final Cut Pro X และโปรแกรมอื่นๆได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ คุณสมบัติอื่นๆ
 • มีประสบการณ์ 0-3 ปี ด้านการเป็นผู้สื่อข่าวบันเทิง
 • มีความสนใจและติดตามข่าวบันเทิงและข่าวสารต่างๆอย่างสม่ำเสมอ
 • ชอบการทำงานร่วมกับผู้อื่น/ไม่มีปัญหาเรื่องเวลาการทำงานวันหยุดและต่างจังหวัด

  คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขี้นไป สาขาวิชาออกแบบมัลติมีเดีย, ออกแบบนิเทศศิลป์, ศิลปกรรม, คอมพิวเตอร์กราฟิก หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการออกแบบและผลิตงานกราฟิก 2D และ 3D ทั้งงานภาพนิ่ง และงาน Animation
 • มีทักษะในการควบคุมการออกอากาศด้วยระบบ Virtual Studio
 • มีความอดทนสูง, ความรับผิดชอบ, ละเอียดรอบคอบ, ความคิดสร้างสรรค์, อัธยาศัยดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • หากมีประสบการณ์ทางด้านงานกราฟิกดีไซน์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน
 • บริหารจัดการและควบคุมดูแลการผลิตงานกราฟิกเพื่อนำเสนอข่าวประจำวัน
 • วางแผนและกำหนด Concept รูปแบบกราฟิกที่จะนำมาใช้งานข่าว
 • ศึกษา ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบของงานกราฟิก เพื่อนำไปใช้กับงานข่าวให้ทันสมัยอยู่เสมอ ** หมายเหตุ: ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

  คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขี้นไป สาขาวิชานิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, สื่อสารมวลชน, เทคโนโลยีการศึกษา, มัลติมีเดีย หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานกะกลางคืนได้
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
 • มีความอดทนสูง, ความรับผิดชอบ, ละเอียดรอบคอบ, ความคิดสร้างสรรค์, อัธยาศัยดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้ ** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

  คุณสมบัติ
 • เพศหญิง / ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาการตลาด, บริหารธุรกิจ, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะทางด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี (Microsoft Office)
 • มีทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในระดับดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง, มนุษย์สัมพันธ์ดี และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • หากมีประสบการณ์ทางด้านการขายออนไลน์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน
 • ประสานงานในการจัดทำแผนขายสื่อออนไลน์ร่วมกับสื่อโทรทัศน์และวิทยุ
 • รับผิดชอบดูแลประสานงาน ในการออกอากาศเผยแพร่สื่อออนไลน์ รวมถึงจัดทำข้อมูลต่างๆเพื่อนำเสนอลูกค้า ** หมายเหตุ: ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

  คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์ และวิทยุ-โทรทัศน์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการเขียนบท และตัดต่อ
 • มีทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
 • มีความละเอียดรอบคอบ, มีความอดทน, ความคิดสร้างสรรค์ และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • หากมีความรู้ด้านการทำโปรดักชั่นโทรทัศน์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน
 • วางแผน เตรียมการผลิตและเขียนบทรายการกีฬา
 • โปรดิวเซอร์รายการกีฬา
 • ตัดต่อและจัดทำ VTR รายการกีฬา ** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

  คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน มัลติมีเดีย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ระบบ Non-Linear ในการตัดต่อ เช่น Final Cut Pro , Premiere Pro, Sony Vegas เป็นต้น
 • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
 • มีความรู้เรื่องจรรยาบรรณสื่อสารมวลชน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสื่อสารมวลชน จริยธรรมในการใช้ภาพและเสียง ของข่าว
 • รับผิดชอบต่องานในหน้าที่ กระตือรือร้น ใฝ่รู้การพัฒนางาน ตั้งใจ และทุ่มเทมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้ได้ผลสำเร็จตามเป้าหมาย
 • มีประสบการณ์ด้านงานตัดต่อ หรือการผลิตสื่อโทรทัศน์-ออนไลน์
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ (กลางวัน/กลางคืน) ลักษณะงาน
 • ตัดต่อข่าว และงาน โปรโมชั่น ในรูปแบบ online
 • ตัดต่อ Scoop และงานคอลัมน์
 • ประยุกต์ใช้โปรแกรมตัดต่อ Final Cut Pro และโปรแกรมอื่น / ผลิตกราฟิกตัวหนังสือ และ Motion ** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

  คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุ 25-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
 • สามารถใช้โปรแกรม Final Cut Pro, Premier Pro (Video Editor), Photoshop, Illustrator, โปรแกรมตัดต่อแต่งภาพเบื้องต้น
 • มีความรู้ความเข้าใจและชื่นชอบสื่อ Social Media (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube)
 • มีความสามารถในการคิดและสร้าง Content Creator
 • มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับสื่อ Social Media ลักษณะงาน
 • คิดสร้างสรรค์ Content
 • ตัดต่อภาพ และรายการ ** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

  คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22-28 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป นิเทศศาสตร์ และดิจิทัลมีเดีย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ ความสามารถในการตัดต่อวิดีโอ และการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Final Cut / Premiere Pro / Photoshop / Illustrator
 • มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ และเทคนิค ในการทำให้สื่อโซเชียลที่รับผิดชอบ มียอดผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้น
 • มีบุคลิกดี มั่นใจ กล้าแสดงออก มีความรับผิดชอบสูง มีทักษะในการสื่อสาร สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถอัพเดตข่าวสารวงการบันเทิงไทยและต่างประเทศสม่ำเสมอ รวมทั้ง ตามติดรายการ ON LINE และ ON TV ที่ได้รับกระแสเป็นประจำ
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานบันเทิง งานสื่อโซเชียล หรือพิธีกรภาคสนาม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน
 • คิดสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่น่าสนใจสำหรับสื่อโซเชียล และรายการ ON TV
 • เขียนบทสำหรับงาน TV ทั้งรายการ สปอต โปรโมชั่น และเขียนบทแคปชั่นต่างๆ เพื่อประกอบการโพสต์บนสื่อโซเชียล
 • ถ่ายทำรายการ กำกับเวที ทั้งในสตูดิโอ Outdoor และงานถ่ายทอดสดต่างๆ
 • ตัดต่อ สร้างสรรค์งานกราฟิกในการผลิตคลิปวิดีโอและรายการต่างๆสำหรับ ON LINE และ ON TV ** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

  คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษาความรู้ด้านภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี พอสมควร (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
 • มีทักษะด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี (Microsoft Office)
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง, มนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ขยัน และอดทน
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน
 • รับผิดชอบงานขายโฆษณา ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ขายและประสานงานอีเว้นท์ทั้งหมดของบริษัท
 • วางแผนสื่อโฆษณา จัดทำแพ็คเก็จขายสื่อโฆษณา ตามที่ลูกค้าต้องการ ** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

  คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงาน 1 – 2 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์ด้านงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะด้านการสื่อสารเป็นอย่างดี มีบุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
 • มีทักษะทางด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี (Microsoft Office) ลักษณะงาน
 • รับผิดชอบงานขาย วางแผนสื่อโฆษณา จัดทำแพคเกจขายสื่อโฆษณาของบริษัท
 • ประสานงานดูแลลูกค้า ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร ปรับปรุงข้อมูลลูกค้า และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

  คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการเขียนเชิงประชาสัมพันธ์, สร้างสรรค์ประเด็นข่าวประชาสัมพันธ์ได้
 • สามารถถ่ายภาพข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ได้ในระดับดี
 • มีทักษะการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
 • มีศิลปะในการสื่อสารและติดต่อประสานงานกับผู้อื่น ลักษณะงาน
 • สร้างสรรค์ และควบคุมดูแลงานกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์
 • ออกแบบงานสื่อโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

1 2