บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด
ที่อยู่
ที่ตำแหน่งงานแบ่งตามฝ่าย

 
  Keyword
  
imagetemp

  • เพศชาย/เพศหญิง อายุ 26-35 ปี
  • ปริญญาตรี/ปริญญาโท
  • สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์, บริหารธุรกิจ, จิตวิทยา, หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไป ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ HROD / Training and Development หรือเกี่ยวข้อง
  • คุณสมบัติอื่นๆ 1. ด้านภาวะผู้นำ (Leadership) 2. ด้านการวิเคราะห์ และวางแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 3. ด้านการสื่อสาร (Communication) และการเป็นวิทยากร (Trainer) 4.ด้านการสร้างแรงจูงใจ (Motivation) และให้คำปรึกษากับทีมงาน 5.แก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ 6. สามารถใช้โปรแกรม MS. Office (Word, Excel, Power Point) ได้เป็นอย่างดี 7. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

1