บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด
ที่อยู่
ที่ตำแหน่งงานแบ่งตามฝ่าย

 
  Keyword
  
imagetemp

 • เพศชาย / หญิง
 • อายุระหว่าง 22 - 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา การตลาด/ บริหารธุรกิจ/ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แต่หากมีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการสื่อสาร และเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์อย่างดี

 • เพศชาย
 • อายุระหว่าง 22 – 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แต่หากมีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้

 • เพศหญิง
 • อายุระหว่าง 20 - 27 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี
 • รับพิจารณาทุกสาขาวิชา
 • มีความอดทน
 • บุคลิกภาพดี, รู้จักใช้วาทะในการเจรจา และมีความช่างสังเกต
 • ยินดีรับผู้สมัครที่ไม่มีประสบการณ์

 • เพศหญิง
 • อายุ 22-28 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา การจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (หากมีจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์อย่างดี
 • ลักษณะงานของตำแหน่งที่ขอรับ คือ รวบรวมคิวโฆษณาตามผังรายการประจำวัน ตรวจเช็คและรวบรวมเวลาโฆษณาในแต่ละรายการจัดส่งให้สายงานวางแผนและบริหารผังรายการ จัดเรียงคิวโฆษณารายการต่างๆ ในรูปแบบ SOFT FILE เพื่อส่งต่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

 • เพศชาย / หญิง
 • อายุระหว่าง 22 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชา นิเทศศาสตร์, สานสนเทศ, มนุษยศาสตร์, คอมพิวเตอร์, สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (หากมีจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์อย่างดี มีความสนใจในเทคโนโลยี
 • มีความละเอียด รอบคอบ
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน อดทน
 • มีสมาธิ ใส่ใจในการทำงาน และมีความกระตือรือร้น
 • หมั่นเรียนรู้ เคร่งครัดในกฎระเบียบ และขั้นตอนการทำงาน

 • เพศชาย
 • อายุระหว่าง 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. / ปริญญาตรี สาขาวิชา ช่างยนต์, ช่างไฟฟ้า, ช่างแอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงาน ด้านซ่อมบำรุงยานพาหนะ 4 ปีขึ้นไป
 • มีความชำนาญ และมีประสบการณ์จากศูนย์ หรืออู่ซ่อมรถที่ได้มาตรฐาน
 • มีใบอนุญาตขับรถยนต์

1