บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด
ที่อยู่
ตำแหน่งงานแบ่งตามฝ่าย

 
  Keyword
  
imagetemp

  คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 33 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชานิติศาสตร์ (หากจบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ เนติบัณฑิต จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านกฎหมายไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำนิติกรรมสัญญาภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน
 • ตรวจสอบการร่างสัญญาและเอกสารทางกฎหมายภาษาอังกฤษ
 • ให้ความเห็นทางกฎหมายทุกเรื่องตามที่ได้รับมอบหมาย ** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

  คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยุ - โทรทัศน์, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดีมาก (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
 • หากมีความรู้ด้านรายการ หรือความรู้ภาษาอื่นๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน
 • ดูแลรับผิดชอบงานลิขสิทธิ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • ติดต่อประสานงานกับบริษัท Outsource ต่างๆ ** หมายเหตุ: ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

  คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยุ - โทรทัศน์, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดีมาก (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
 • หากมีความรู้ด้านรายการ หรือความรู้ภาษาอื่นๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน
 • บันทึกและตรวจสอบข้อมูลลิขสิทธิ์รายการ
 • ติดต่อประสานงานกับบริษัทต่างประเทศ ** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

  คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการเขียนเชิงประชาสัมพันธ์, สร้างสรรค์ประเด็นข่าวประชาสัมพันธ์ได้
 • สามารถถ่ายภาพข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ได้ในระดับดี
 • มีทักษะการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
 • มีศิลปะในการสื่อสารและติดต่อประสานงานกับผู้อื่น ลักษณะงาน
 • กำหนดกลยุทธ์ วางแผนและวิเคราะห์ข้อมูลการประชาสัมพันธ์
 • ดูแลการเขียนข่าว และบทความต่างๆ ** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

 • เพศชาย
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส-ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ การจัดการ อุตสาหกรรม
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • หากมีประสบการณ์ดูแลระบบอาคาร ระบบ Building Automation System (BAS) หรือระบบ Building Management System (BMS) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - รายละเอียดงาน --
 • ดูแล ควบคุมและตรวจสอบระบบภายในอาคาร , ระบบ CCTV , Access Control , VMS , Lift , ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ , ระบบดับเพลิง และระบบ Car park ** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 21 - 26 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การจัดการทั่วไป การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีร่างกายแข็งแรง รู้จักใช้วาทะศิลป์ในการเจรจาต่อรอง
 • มีความกระตือรือร้นและคล่องตัวในการทำงาน
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อจะพิจารณาเป็นพิเศษ ** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

  คุณสมบัติทั่วไป
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, การจัดการ, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะทางด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี (Microsoft Office)
 • มีความละเอียดรอบคอบ, รักการเรียนรู้, มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ** หมายเหตุ: ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 21 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในด้านการเขียนข่าว
 • มีความคิดสร้างสรรค์ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • ตัดต่อโปรแกรม Final Cut Pro X และโปรแกรมอื่นๆได้
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสนใจและติดตามข่าวสารต่างๆอย่างสม่ำเสมอ
 • สามารถทำงานในวันหยุดและต่างจังหวัดได้ ** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

  คุณสมบัติทั่วไป
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุระหว่าง 22 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา ออกแบบมัลติมีเดีย / ออกแบบนิเทศศิลป์ / ศิลปกรรม / คอมพิวเตอร์กราฟิก หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรับผิดชอบ / มีความละเอียดรอบคอบ / มีความคิดสร้างสรรค์ / มีความอดทนสูง / สามารถทำงานเป็นทีมได้ / อัธยาศัยดี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ) ** คุณสมบัติพิเศษ
 • ออกแบบและผลิตงานกราฟิก 2D และ 3D ทั้งงานภาพนิ่ง และงาน Animation
 • ควบคุมการออกอากาศด้วยระบบ Virtual Studio
 • งานกราฟิกออนไลน์ ** หมายเหตุ: ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

  คุณสมบัติทั่วไป
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุระหว่าง 22 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา นิเทศศาสตร์, สารสนเทศ, มนุษยศาสตร์, คอมพิวเตอร์, สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความละเอียดรอบคอบ / มีสมาธิ / มีใจบริการ/ มีความทุ่มเท / สามารถทำงานเป็นทีมได้ ** ลักษณะงาน
 • งานบริการภาพข่าว
 • งานนำเข้าภาพข่าวจากทาง Internet เช่น Download ภาพข่าวจาก Line ตาม Order เป็นต้น
 • งานคัดกรองภาพข่าวตามหลักเกณฑ์เพื่อการจัดเก็บ ** หมายเหตุ: ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

  คุณสมบัติทั่วไป
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, มนุษยศาสตร์, ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะทางด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี (Microsoft Office)
 • มีความละเอียดรอบคอบ, มีความมั่นใจ, รักการเรียนรู้, มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • หากมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบรายการหรือพิสูจน์อักษรจะพิจารณาเป็นพิเศษ ** หมายเหตุ: ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

  คุณสมบัติ
 • เพศ หญิง อายุ 22 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ , การจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถพิเศษในการประชาสัมพันธ์ หรือ สื่อสารกับลูกค้า เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี
 • พูด อ่าน และเขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • มีบุคลิกภาพดี, มนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีทักษะทางด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี (Microsoft Office)
 • หากมีประสบการณ์ในงานบริการลูกค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน
 • ดำเนินการให้ข้อมูลด้านผังรายการ หรือ รายการใหม่ๆ แก่ลูกค้า
 • ดูแลลูกค้าตามวาระต่างๆ เช่น แสดงความยินดีกับตำแหน่งใหม่, อวยพรวันเกิด หรือ เยี่ยมลูกค้า เป็นต้น
 • ช่วยประสานงานดูแลลูกค้าในงานกิจกรรม Event ต่างๆ
 • ปรับปรุงข้อมูลของลูกค้า และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์ และวิทยุ-โทรทัศน์
 • มีทักษะในการเขียนบท และตัดต่อ
 • มีทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทยในเกณฑ์ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ, มีความอดทน, ความคิดสร้างสรรค์ และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • หากมีความรู้ด้านการทำโปรดักชั่นโทรทัศน์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน
 • ผลิตและจัดทำบท SUBTITLE ภาษาไทยของภาพยนตร์ ซีรีส์ และรายการต่างประเทศ
 • เขียนคำโปรโมทรายการภาพยนตร์ในช่วงต่างๆ
 • ผลิตงานตัดต่อสร้างสรรค์โปรโมชันภาพยนตร์ ซีรีส์ และรายการต่างประเทศ ** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

  คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาการตลาด, บริหารธุรกิจ, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีศิลปะการพูดในการโน้มน้าว หรือ สื่อสารกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในระดับดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
 • มีใจรักในการบริการ, มีบุคลิกภาพดี, มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • หากมีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะทางด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี (Microsoft Office และ Photoshop) ลักษณะงาน
 • รับผิดชอบงานขายและประสานงาน Event กีฬา
 • รับผิดชอบงานขายรายการกีฬาและรายการวิทยุ ** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

  คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในระดับพอใช้ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
 • มีความคิดสร้างสรรค์, มีความรับผิดชอบสูง, มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับผู้อื่น
 • หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน
 • พัฒนาแผนงาน บริหารจัดการกิจกรรม แบรนด์การตลาดและส่งเสริมการขายโฆษณา
 • บริหารจัดการและดำเนินกิจกรรมทางการตลาด เช่น ประกวด Thai Super Model เป็นต้น ** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

  คุณสมบัติทั่วไป
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุระหว่าง 23 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชา นิเทศศาสตร์, สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ใช้หลักไวยากรณ์ภาษาไทยได้ดี
 • มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ** คุณสมบัติพิเศษ
 • โปรแกรมตัดต่อ (Final Cut Pro, Adobe Premiere Pro)
 • โปรแกรมผลิตสื่อเสียง (Audio Description)
 • โปรแกรมผลิตคำบรรยายแทนเสียง (Closed Caption) ** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

  คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมตัดต่อ Final Cut Pro และ Photoshop ได้เป็นอย่างดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความอดทน, สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ และสามารถทำงานเป็นทีมได้ ลักษณะงาน
 • ดำเนินการประสานงานกับผู้ผลิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลิตละครต่างๆ
 • ควบคุม ดูแล วางแผน และกำหนดคุณภาพในการผลิตละคร ** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

  คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา นิติศาสตร์
 • มีทักษะทางด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี (Microsoft Office)
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี มีความยืดหยุ่น ปรับตัวเข้ากับทุกสถานการณ์
 • หากมีใบอนุญาตว่าความ และประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน
 • บริหารจัดการคดีความของบริษัททั้งในและต่างประเทศ
 • จัดทำเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดี
 • ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการดำเนินคดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ** หมายเหตุ: ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีความรู้ในเรื่องกฎหมายแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความคิดสร้างสรรค์ด้านสวัสดิการ และผลประโยชน์เกื้อกูล
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ และรักงานบริการ
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์งานสวัสดิการฯภายในองค์กร
 • สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในและนอกเวลางานปกติ
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ต่างจังหวัดได้ ** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

  คุณสมบัติทั่วไป
 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 21 – 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรับผิดชอบ, ละเอียดรอบคอบ, อัธยาศัยดี และมีใจรักในงานบริการ
 • มีทักษะในการใช้ Web Application, Database และสามารถอ่านค่าเบื้องต้นของ Performance Tracking ได้
 • มีทักษะในการใช้ Cloud และการ Upload File ผ่าน Internet ** หมายเหตุ: ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

1 2