หัวข้อกรอกใบสมัครงาน
บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด
ตำแหน่งงานแบ่งตามฝ่าย

Bangkok Broadcasting & T.V. Co., Ltd. มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ และต้องการความก้าวหน้า ในอาชีพ เข้าร่วมงานกับบริษัท ฯ หลายอัตรา เพื่อเสริมสร้างทีมงานไว้รองรับ การเจริญเติบโตและขยายตัวทางธุรกิจในตำแหน่งต่าง ๆ

ข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครที่ได้รับการกรอกอย่างสมบูรณ์เท่านั้นที่เป็นประโยชน์ ต่อการพิจารณา
และว่าจ้างได้
ตำแหน่งที่สมัคร 1 *
ตำแหน่งที่สมัคร 2
ตำแหน่งที่สมัคร 3
ระดับเงินเดือน* ตามที่ต้องการ โปรดระบุ :  
  ตามอัตราของบริษัท  
สามารถทำงานเป็นกะ ได้ ไม่ได้
สามารถทำงานต่างจังหวัด ได้ ไม่ได้
คำนำหน้า *
ชื่อ (ภาษาไทย) * นามสกุล (ภาษาไทย) *
คำนำหน้า *
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) * นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) *
ชื่อเล่น
วันเดือนปีเกิด *
อายุ *
เพศ * ชาย    หญิง
ภูมิลำเนา * เชื้อชาติ *
สัญชาติ * ศาสนา *
น้ำหนัก * กิโลกรัม ส่วนสูง * เซนติเมตร
บัตรประชาชนเลขที่ * ออกให้ ณ อำเภอ *
วันที่ออกบัตร *    
วันที่หมดอายุ *    
สถานภาพทางทหาร ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว ผ่านการเรียน รด
  เคยรับราชการทหาร/ตำรวจ ยังไม่ผ่านการเกณฑ์ทหาร
สถานภาพการสมรส* โสด สมรส หม้าย หย่า
ชื่อ สามี/ภรรยา อายุ ปี
อาชีพ/ตำแหน่ง    
ที่อยู่/ที่ทำงาน โทรศัพท์
จำนวนบุตร คน ชาย คน หญิง คน
ชื่อ-นามสกุลบิดา* อายุ ปี มีชีวิตอยู่      ถึงแก่กรรม
อาชีพ/ตำแหน่ง    
ที่อยู่/ที่ทำงาน
โทรศัพท์  
   
ชื่อ-นามสกุลมารดา* อายุ ปี มีชีวิตอยู่      ถึงแก่กรรม
อาชีพ/ตำแหน่ง    
ที่อยู่/ที่ทำงาน
โทรศัพท์  
   
จำนวนพี่น้อง คน ชาย คน หญิง คน
ท่านเป็นคนที่    
เลขที่ * หมู่ที่ อาคาร
หมู่บ้าน ซอย ถนน
แขวง/ตำบล *
เขต/อำเภอ *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 1*
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 2
E-mail
 
ระดับการศึกษาสูงสุด    
การศึกษา * วุฒิที่ได้รับ *
จากประเทศ * ปีที่จบการศึกษา*
เกรดเฉลี่ย *    
       
สถาบัน * อื่นๆ โปรดระบุ
   
คณะ * อื่นๆ โปรดระบุ
สาขา * อื่นๆ โปรดระบุ
วิชาเอก (ถ้ามี)    
       
ระดับการศึกษา 2
การศึกษา * วุฒิที่ได้รับ *
จากประเทศ * ปีที่จบการศึกษา*
เกรดเฉลี่ย *    
       
สถาบัน * อื่นๆ โปรดระบุ
   
คณะ * อื่นๆ โปรดระบุ
สาขา * อื่นๆ โปรดระบุ
วิชาเอก (ถ้ามี)    
       
ระดับการศึกษา 3
การศึกษา วุฒิที่ได้รับ
   
จากประเทศ ปีที่จบการศึกษา
เกรดเฉลี่ย    
       
สถาบัน อื่นๆ โปรดระบุ
   
คณะ อื่นๆ โปรดระบุ
สาขา อื่นๆ โปรดระบุ
วิชาเอก (ถ้ามี)    
       
กรอกสถานที่ฝึกงานโดยเริ่มตั้งแต่ปัจจุบันก่อน
สถานที่ฝึกงานล่าสุด
บริษัท/หน่วยงาน
เข้าฝึกงานเมื่อ   ถึง  
ประเภทธุรกิจ
ตำแหน่งงาน
ลักษณะงาน
 
สถานที่ฝึกงาน 2
บริษัท/หน่วยงาน
เข้าฝึกงานเมื่อ   ถึง  
ประเภทธุรกิจ
ตำแหน่งงาน
ลักษณะงาน
 
สถานที่ฝึกงาน 3
บริษัท/หน่วยงาน
เข้าฝึกงานเมื่อ ถึง
ประเภทธุรกิจ
ตำแหน่งงาน
ลักษณะงาน
   
กรอกสถานที่ทำงานโดยเริ่มตั้งแต่ปัจจุบันก่อน
สถานที่ทำงานปัจจุบันล่าสุด
บริษัท/หน่วยงาน
เข้าทำงานเมื่อ   ถึง  
ประเภทธุรกิจ
Experience
 ตำแหน่งงาน
ลักษณะงาน
เงินเดือนเริ่มต้น บาท
เงินเดือนล่าสุด บาท
เหตุที่ออก
   
 สถานที่ทำงาน 2
 
บริษัท/หน่วยงาน
เข้าทำงานเมื่อ   ถึง  
ประเภทธุรกิจ
Experience
 ตำแหน่งงาน
ลักษณะงาน
เงินเดือนเริ่มต้น บาท
เงินเดือนล่าสุด บาท
เหตุที่ออก
   
 สถานที่ทำงาน 3
 
บริษัท/หน่วยงาน
เข้าทำงานเมื่อ   ถึง  
ประเภทธุรกิจ
Experience
 ตำแหน่งงาน
ลักษณะงาน
เงินเดือนเริ่มต้น บาท  
เงินเดือนล่าสุด บาท
เหตุที่ออก
   
 สถานที่ทำงาน 4
 
บริษัท/หน่วยงาน
เข้าทำงานเมื่อ   ถึง  
ประเภทธุรกิจ
Experience
 ตำแหน่งงาน
ลักษณะงาน
เงินเดือนเริ่มต้น บาท  
เงินเดือนล่าสุด บาท
เหตุที่ออก
   
 สถานที่ทำงาน 5
 
บริษัท/หน่วยงาน
เข้าทำงานเมื่อ   ถึง  
ประเภทธุรกิจ
Experience
 ตำแหน่งงาน
ลักษณะงาน
เงินเดือนเริ่มต้น บาท  
เงินเดือนล่าสุด บาท
เหตุที่ออก
   
 กรอกการฝึกอบรมโดยเริ่มตั้งแต่ปัจจุบันก่อน
การฝึกอบรมล่าสุด
หลักสูตร
สถาบัน
ระยะเวลา
วุฒิที่ได้รับ
   
การฝึกอบรม 2
หลักสูตร
สถาบัน
ระยะเวลา
วุฒิที่ได้รับ
   
การฝึกอบรม 3
หลักสูตร
สถาบัน
ระยะเวลา
วุฒิที่ได้รับ
   
การฝึกอบรม 4
หลักสูตร
สถาบัน
ระยะเวลา
วุฒิที่ได้รับ
   
การฝึกอบรม 5
หลักสูตร
สถาบัน
ระยะเวลา
วุฒิที่ได้รับ
   
กรอกกิจกรรมโดยเริ่มตั้งแต่ปัจจุบันก่อน
กิจกรรมล่าสุด      
กิจกรรมที่ทำ ตำแหน่ง
หน้าที่/ความรับผิดชอบ ปีที่ทำกิจกรรม
       
กิจกรรม 2      
กิจกรรมที่ทำ ตำแหน่ง
หน้าที่/ความรับผิดชอบ ปีที่ทำกิจกรรม
       
กิจกรรม 3      
กิจกรรมที่ทำ ตำแหน่ง
หน้าที่/ความรับผิดชอบ ปีที่ทำกิจกรรม
       
ภาษาต่างประเทศ 1 *    
ระดับการพูด * ระดับการเขียน *
ระดับการอ่าน * ระดับการแปล *
อื่นๆ โปรดระบุ ...    
       
ภาษาต่างประเทศ 2    
ระดับการพูด ระดับการเขียน
ระดับการอ่าน ระดับการแปล
อื่นๆ โปรดระบุ ...    
       
คอมพิวเตอร์
MS Word MS Excel MS PowerPoint E-mail Internet
อื่น ๆ
   
          พิมพ์ดีดไทย
คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ
คำ/นาที
       
รถยนต์
รถจักรยานยนต์
 
ความสามารถในการขับรถ
 
มีใบขับขี่
 
มีพาหนะของตนเอง
 
 
งานอดิเรก/กีฬา/กิจกรรม*
 โรคประจำตัว
ท่านมีญาติหรือเพื่อนที่ทำงานอยู่บริษัทนี้หรือไม่ *
ไม่มี
มี ชื่อ นามสกุล
  อาชีพ/ตำแหน่ง
  ฝ่าย
  ความสัมพันธ์
 
1. ชื่อ* นามสกุล*
  อาชีพ/ตำแหน่ง*
  ที่อยู่/ที่ทำงาน*
  โทรศัพท์*
2. ชื่อ นามสกุล
  อาชีพ/ตำแหน่ง
  ที่อยู่/ที่ทำงาน
  โทรศัพท์
  ชื่อ* นามสกุล*
  อาชีพ/ตำแหน่ง*
  ที่อยู่/ที่ทำงาน*
  โทรศัพท์*
  ความสัมพันธ์*
     
 
1. รูปถ่าย * sampleshadow
(รูปหน้าตรง ขนาดไม่เกิน 200K เฉพาะ .jpg,.gif)
 

2. หลักฐานอื่นๆ นำส่งในวันสัมภาษณ์(หลักฐานทางการศึกษา, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, อื่น ๆ)


ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความ รายละเอียดต่าง ๆ ที่กรอกไว้ในใบสมัครงานนี้ถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ