บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด
ที่อยู่
ที่ตำแหน่งงานแบ่งตามฝ่าย

 
  Keyword
  
imagetemp

 • เพศหญิง / ชาย อายุ 21 - 28 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี / โท สาขานิติศาสตร์
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 • มีประสบการณ์ด้านคดีความและตรวจสอบสัญญา 1 - 3 ปี
 • มีใบอนุญาตทนายความ

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้า, โทรคมนาคม
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

 • เพศหญิง / ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 • หากมีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • เพศหญิง / ชาย อายุ 27 - 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านนิเทศศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 • มีประสบการณ์ในงานข่าว 3 ปี
 • มีความสามารถในการเขียนสกู๊ปข่าวและลงเสียงข่าวได้
 • สามารถรายงานเปิดหน้าได้
 • หากสามารถอ่านข่าวได้จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 20-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์, ช่างกลโรงงาน, งานก่อสร้าง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • หากมีประสบการณ์ด้านการดูแลอาคารสถานที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • เพศหญิง / ชาย อายุ 25 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์, คอมพิวเตอร์กราฟิก หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์และทักษะด้านโปรแกรมกราฟิก Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects, Adobe Premiere, Autodesk 3D Max Studio, Macromedia Flash อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่เกณฑ์ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์

 • เพศหญิง / ชาย อายุ 22 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีประสบการณ์ในงานข่าวและผลิตรายการข่าว (ประจำโต๊ะข่าวต่างประเทศ)

 • เพศหญิง / ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์,สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษดีเยี่ยม
 • หากมีความรู้ทางด้านภาษาจีน, เกาหลี, ญี่ปุ่น และมีความสนใจเกี่ยวกับภาพยนตร์ต่างประเทศและมีความรู้เกี่ยวกับศิลปินต่างประเทศเป็นอย่างดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • เพศหญิง / ชาย อายุ 23-28 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์, บริหารจัดการ, ทรัพยากรมนุษย์, มนุษยศาสตร์, ประชาสัมพันธ์
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • มีประสบการณ์ด้านพัฒนาศิลปิน, จัดงาน Event, ประชาสัมพันธ์ 1-3 ปี
 • มีความสามารถด้านการประสานงาน, กระตือรือร้น, แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

 • เพศหญิง / ชาย อายุ 22 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยุ - โทรทัศน์, นิเทศศาสตร์, ศิลปศาสตร์, ภาพยนตร์
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความรู้เกี่ยวกับภาพยนตร์ ละคร และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ ด้านการประสานงานการผลิตด้านละคร, การผลิตรายการโทรทัศน์, ละคร, ภาพยนตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ, การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • เพศหญิง / ชาย อายุ 23 - 30 ปี
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับตรวจสอบโฆษณา 1 - 3 ปี

 • เพศหญิง / ชาย อายุ 22 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยุ-โทรทัศน์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการทำรายการประเภทข่าวบันเทิงอย่างน้อย 1 - 2 ปี
 • รู้จัก / สนใจดารา และบุคคลในวงการบันเทิงทั้งในและต่างประเทศ
 • รอบรู้เกี่ยวกับวงการบันเทิง
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • หากมีประสบการณ์ด้านการทำฉาก จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • เพศชาย อายุ 25 - 45 ปี
 • วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานรักษาความปลอดภัย 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

1