บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด
ที่อยู่
ที่ตำแหน่งงานแบ่งตามฝ่าย

 
  Keyword
  
imagetemp

 • วุฒิปริญญาโท สาขานิเทศศาสตร์, ภาษาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • เพศหญิง/ ชาย อายุ 25 - 30 ปี
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
 • หากมีประสบการณ์การซื้อขายรายการต่างประเทศ และความรู้ภาษาอื่น ๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • เพศหญิง / ชาย อายุ 25 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์, คอมพิวเตอร์กราฟิก หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์และทักษะด้านโปรแกรมกราฟิก Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects, Adobe Premiere, Autodesk 3D Max Studio, Macromedia Flash อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่เกณฑ์ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์

 • เพศชาย
 • อายุระหว่าง 22 - 28 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์, อิเล็กทรอนิกส์
 • ทำหน้าที่รับ File ตรวจเช็ค File เพื่องานออกอากาศ
 • จัดเรียง File รายการ
 • Play File ออกอากาศตามผังรายการประจำวัน
 • บันทึกรายการต่างๆ เพื่องานออกอากาศ
 • มีความละเอียดรอบคอบ

 • เพศหญิง / ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์,สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษดีเยี่ยม
 • หากมีความรู้ทางด้านภาษาจีน, เกาหลี, ญี่ปุ่น และมีความสนใจเกี่ยวกับภาพยนตร์ต่างประเทศและมีความรู้เกี่ยวกับศิลปินต่างประเทศเป็นอย่างดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • เพศหญิง / ชาย อายุ 21 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี / โท สาขานิติศาสตร์
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 • ดูแล ดำเนินการ ควบคุม เกี่ยวกับคดีความต่างๆ ของสถานีฯ โดนประสานงานกับสำนักงานทนายความ และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจสอบ จัดทำ สัญญาและเอกสารทางกฎหมายอื่นๆ รวมทั้งให้ความเห็นทางกฎหมายตามที่ฝ่ายงานต่างๆ และผู้บริหารมอบหมาย
 • ตรวจสอบและดำเนินการกับผู้ละเมิดลิจสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าของบริษัทตามนโยบายบริษัท
 • ติดตาม ศึกษา และให้ความเห็น กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับกิจการวิทยุโทรทัศน์ ** คุณสมบัติพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์ 1 - 3 ปี ด้านคดีความ การให้คำปรึกษาทางกฎหมาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีใบอนุญาตให้เป็นทนายความจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากจบการศึกษาใบระดับเนติบัณฑิตจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • เพศ ชาย-หญิง
 • อายุ 25-30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวกับวิทยุโทรทัศน์
 • มีความรู้เรื่องข่าว
 • สามารถเขียนข่าวได้
 • สามารถผลิตรายงานพิเศษ, เขียนโปรโมทได้
 • สามารถทำงานกะกลางคืนได้ (สลับกะกันได้)

 • จบปริญญาตรี
 • อายุ 25-30 ปี ลักษณะงาน
 • ดูแลรับผิดชอบเอกสารเข้าออก ของฝ่ายงาน
 • จัดทำงบประมาณของฝ่าย
 • เบิกวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องใช้สำนักงาน
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ และประสบการณ์ด้านบัญชี

 • อายุระหว่าง 21 - 25 ปี
 • จบการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษ์ ,ภาษาไทย ,สารสนเทศศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรุู้ด้านภาษาไทย ,ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • เพศชาย
 • อายุระหว่าง 22-30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาปกติได้
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

 • เพศชาย
 • อายุระหว่าง 24 - 30 ปี
 • จบวุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 2 ปี ด้านงานธุรการ ประสานงาน จัดการเอกสาร
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี อดทน ตรงเวลา
 • สามารถติดต่อสื่อสาร ประสานงานได้คล่องแคล่ว
 • สามารถร่างหนังสือโต้ตอบ, จัดทำรายงานการประชุม

 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างยนต์, ช่างไฟฟ้า, ช่างแอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทางด้านซ่อมบำรุงยานพาหนะจากศูนย์หรืออู่ซ่อมที่ได้มาตรฐาน (ถ้ามีประสบการณ์ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีใบอนุญาตขับรถยนต์

  1.เพศหญิง หรือ ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี 2.ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี 3.สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 4.มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ (Word, Excel, PowerPoint ฯลฯ) 5.มีทักษะการใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษดี 6.มีความละเอียด รอบคอบ 7.มีมนุษยสัมพันธ์ดี ประสานงานได้ดี 8.สามารถทำงานล่วงเวลาได้

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • หากมีประสบการณ์ด้านการทำฉาก จะพิจารณาเป็นพิเศษ

1