บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด
ที่ตำแหน่งงานแบ่งตามฝ่าย

 
  Keyword
  
imagetemp

 • เพศหญิง / ชาย อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์, บริหารทรัพยากรมนุษย์, มนุษยศาสตร์, ประชาสัมพันธ์, อักษรศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านงานโทรทัศน์, งาน Casting พัฒนาบุคลากร-ศิลปิน, ประชาสัมพันธ์, ดูแลภาพลักษณ์
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีความสามารถภาษาอังกฤษดี
 • มีความเป็นผู้นำ, มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • หากมีเครือข่ายการทำงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • เพศหญิง / ชาย อายุ 30 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี / โท สาขานิติศาสตร์
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดทำสัญญาภาษาอังกฤษ 3 - 5 ปี

 • เพศหญิง / ชาย อายุ 30-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาโท สาขานิเทศศาสตร์, การบริหารภาพลักษณ์องค์กร, การตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนกลยุทธ์ , การทำกิจกรรมทางการตลาด, การบริหารภาพลักษณ์องค์กร 4 ปีขึ้นไป
 • สามารถเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ได้ มีความคิดสร้างสรรค์
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อยู่ในเกณฑ์ดี
 • สื่อสารได้ดี มนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้ดี

 • เพศหญิง / ชาย อายุ 30 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี / โท สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 3 - 5 ปี

 • วุฒิปริญญาโท สาขานิเทศศาสตร์, ภาษาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • เพศหญิง/ ชาย อายุ 25 - 30 ปี
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
 • มีความรู้เกี่ยวกับกฎ กติกาด้านกีฬาต่างๆ
 • หากมีประสบการณ์การซื้อขายรายการต่างประเทศ และความรู้ภาษาอื่น ๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • เพศหญิง / ชาย อายุ 25 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถิติ / การตลาด / การวิจัยสื่อมวลชน
 • มีความรู้ด้านการวิจัย สามารถใช้โปรแกรม SPSS ได้
 • มีประสบการณ์ด้านการวิจัย การออกแบบสอบถาม อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ มนุษยสัมพันธ์ดี

 • เพศหญิง / ชาย อายุ 22 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/โท สาขาการตลาด, การบริหารธุรกิจ, การจัดการ, การโฆษณา, ศิลปศาสตร์, สังคมศาสตร์
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 • สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด, การบริหารจัดการ, โฆษณา 1 - 5 ปี

 • เพศหญิง / ชาย อายุ 22 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์, วิทยุ - โทรทัศน์
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 • สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ดี
 • ถ้ามีประสบการณ์ในงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • เพศหญิง / ชาย อายุ 25 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์, คอมพิวเตอร์กราฟิก หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์และทักษะด้านโปรแกรมกราฟิก Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects, Adobe Premiere, Autodesk 3D Max Studio, Macromedia Flash อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่เกณฑ์ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้า, โทรคมนาคม
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

 • เพศหญิง / ชาย อายุ 24 - 32 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา บัญชี, การเงิน
 • ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 • มีประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชี 2 ปี
 • หากสามารถใช้โปรแกรม SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • เพศชาย อายุ 25 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีนิเทศศาสตร์, เทคโนโลยีทางการศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เรื่องการถ่ายภาพทั้งภาพนิ่งและวีดิโอเป็นอย่างดี

 • เพศหญิง อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร
 • มีความรู้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

 • เพศหญิง / ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์,สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษดีเยี่ยม
 • หากมีความสนใจเกี่ยวกับภาพยนตร์ต่างประเทศและมีความรู้เกี่ยวกับศิลปินต่างประเทศเป็นอย่างดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • เพศหญิง / ชาย อายุ 23 - 28 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 • มีประสบการณ์ด้านการสรรหาว่าจ้าง อย่างน้อย 1-2 ปี

 • เพศชาย อายุ 23 - 28 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์, เทคโนโลยีทางการศึกษา, สื่อสารมวลชน, บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี และพิมพ์ดีดคล่อง

 • เพศหญิง / ชาย อายุ 23 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, สื่อสารมวลชน, ประชาสัมพันธ์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนกลยุทธ์กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร อย่างน้อย 2 - 3 ปี
 • มีความสามารถในการประสานงาน หรือทำงานโครงการได้
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

 • เพศหญิง / ชาย อายุ 22 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยุ - โทรทัศน์, นิเทศศาสตร์, ศิลปศาสตร์, ภาพยนตร์
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความรู้เกี่ยวกับภาพยนตร์ ละคร และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ ด้านการประสานงานการผลิตด้านละคร, การผลิตรายการโทรทัศน์, ละคร, ภาพยนตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขามัณฑนศิลป์ สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีความรู้ในการออกแบบวาดภาพโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีประสบการณ์ในการออกแบบฉากรายการทีวี อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ส่งผลงานมาที่ chankit1970@yahoo.com

 • เพศหญิง / ชาย อายุ 25 - 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ, การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานวางแผนการตลาด 1 - 3 ปี

1 2 3