บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด
ที่อยู่
ที่ตำแหน่งงานแบ่งตามฝ่าย

 
  Keyword
  
imagetemp

 • วุฒิปริญญาโท สาขานิเทศศาสตร์, ภาษาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • เพศหญิง/ ชาย อายุ 25 - 30 ปี
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
 • มีความรู้เกี่ยวกับกฎ กติกาด้านกีฬาต่างๆ
 • หากมีประสบการณ์การซื้อขายรายการต่างประเทศ และความรู้ภาษาอื่น ๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • เพศหญิง / ชาย อายุ 21 - 28 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี / โท สาขานิติศาสตร์
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 • มีประสบการณ์ด้านคดีความและตรวจสอบสัญญา 1 - 3 ปี
 • มีใบอนุญาตทนายความ

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้า, โทรคมนาคม
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

 • เพศหญิง / ชาย อายุ 24 - 32 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา บัญชี(เจ้าหนี้), การเงิน
 • ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 • มีประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชี 1 ปี
 • หากสามารถใช้โปรแกรม SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • เพศหญิง อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร
 • มีความรู้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

 • เพศหญิง / ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 • หากมีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • เพศหญิง / ชาย อายุ 20 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการ, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

 • เพศหญิง / ชาย อายุ 27 - 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านนิเทศศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 • มีประสบการณ์ในงานข่าว 3 ปี
 • มีความสามารถในการเขียนสกู๊ปข่าวและลงเสียงข่าวได้
 • สามารถรายงานเปิดหน้าได้
 • หากสามารถอ่านข่าวได้จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 20-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์, ช่างกลโรงงาน, งานก่อสร้าง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • หากมีประสบการณ์ด้านการดูแลอาคารสถานที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ

1