บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด
ที่อยู่
ที่ตำแหน่งงานแบ่งตามฝ่าย

 
  Keyword
  
imagetemp

 • เพศ ชาย-หญิง
 • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขา นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านประชาสัมพันธ์ 3 ปีขึ้นไป
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบสูง ความอดทนสูง

 • วุฒิปริญญาโท สาขานิเทศศาสตร์, ภาษาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • เพศหญิง/ ชาย อายุ 25 - 30 ปี
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
 • มีความรู้เกี่ยวกับกฎ กติกาด้านกีฬาต่างๆ
 • หากมีประสบการณ์การซื้อขายรายการต่างประเทศ และความรู้ภาษาอื่น ๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • เพศหญิง / ชาย อายุ 21 - 28 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี / โท สาขานิติศาสตร์
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 • มีประสบการณ์ด้านคดีความและตรวจสอบสัญญา 1 - 3 ปี
 • มีใบอนุญาตทนายความ

 • เพศหญิง / ชาย อายุ 24 - 32 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา บัญชี(เจ้าหนี้), การเงิน
 • ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 • มีประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชี 1 ปี
 • หากสามารถใช้โปรแกรม SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • เพศหญิง อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร
 • มีความรู้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

 • เพศหญิง / ชาย อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 • มีประสบการณ์ด้านการสรรหาว่าจ้าง อย่างน้อย 1-2 ปี

 • เพศหญิง / ชาย อายุ 23 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, สื่อสารมวลชน, ประชาสัมพันธ์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 • มีประสบการณ์การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมหรือส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร
 • มีความสามารถในการประสานงาน หรือทำงานโครงการได้
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

 • เพศ ชาย-หญิง
 • อายุ 25-30 ปี
 • มีประสบการณ์ 3 ปี ด้านการทำงานข่าวและรายงานพิเศษ แนวอาญชญากรรม หรือภูมิภาค
 • สามารถทำงานกะกลางคืนได้ (สลับกะกันได้)

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ, การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • เพศหญิง / ชาย อายุ 23 - 30 ปี
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับตรวจสอบโฆษณา 1 - 3 ปี

 • เพศหญิง อายุ 20-27 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ,การจัดการ / บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 • หากมีประสบการณ์การเป็นพนักงานต้อนรับจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์, เทคโนโลยีทางการศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 • มีความรู้พื้นฐานเรื่อง VDO Switcher
 • สามารถทำคอมพิวเตอร์กราฟิกได้
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

 • เพศหญิง / ชาย อายุ 20 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการ, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

 • เพศชาย อายุ 21 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์, โฆษณา, การตลาด, วิทยาการจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ดี
 • สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้
 • มีความละเอียดรอบคอบ

 • เพศหญิง อายุ 22-27 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป, ศิลปศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

 • เพศหญิง / ชาย อายุ 22 - 29 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี นิเทศศาสตร์,ทัศนศิลป์,วิจิตรศิลป์,Computer Graphic หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์และทักษะด้านโปรแกรมกราฟิก Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects,Adobe Premiere,Autodesk 3D Max Studio, Macromedia Flash อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่เกณฑ์ดี,มีความคิดสร้างสรรค์

 • เพศหญิง / ชาย อายุ 27 - 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านนิเทศศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 • มีประสบการณ์ในงานข่าว 3 ปี
 • มีความสามารถในการเขียนสกู๊ปข่าวและลงเสียงข่าวได้
 • สามารถรายงานเปิดหน้าได้
 • หากสามารถอ่านข่าวได้จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

 • เพศชาย อายุ 22 - 27 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีทางการศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านการถ่ายภาพวีดีโอ
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประจำบรรณาธิการข่าวภูมิภาค พื้นที่จังหวัดขอนแก่น

 • เพศหญิง / ชาย อายุ 22 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/โท สาขาการตลาด, การบริหารธุรกิจ, การจัดการ, การโฆษณา, ศิลปศาสตร์, สังคมศาสตร์
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 • สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด, การบริหารจัดการ, โฆษณา 1 - 5 ปี

 • เพศชาย/หญิง อายุ 20-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์, ช่างกลโรงงาน, งานก่อสร้าง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • หากมีประสบการณ์ด้านการดูแลอาคารสถานที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • เพศหญิง / ชาย อายุ 23 - 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารจัดการ, เลขานุการ, มนุษยศาสตร์, สังคมศาสตร์
 • มีความภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านงานธุรการและบริหารจัดการสำนักงาน 2-5 ปี

1