บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด
ที่ตำแหน่งงานแบ่งตามฝ่าย

 
  Keyword
  
imagetemp

 • เพศหญิง / ชาย อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์, บริหารทรัพยากรมนุษย์, มนุษยศาสตร์, ประชาสัมพันธ์, อักษรศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านงานโทรทัศน์, งาน Casting พัฒนาบุคลากร-ศิลปิน, ประชาสัมพันธ์, ดูแลภาพลักษณ์
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีความสามารถภาษาอังกฤษดี
 • มีความเป็นผู้นำ, มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • หากมีเครือข่ายการทำงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • เพศหญิง / ชาย อายุ 30 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี / โท สาขานิติศาสตร์
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดทำสัญญาภาษาอังกฤษ 3 - 5 ปี

 • เพศหญิง / ชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี / โท สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, บริหารธุรกิจ,รัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและงานด้านทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้อง 3 - 5 ปี

 • วุฒิปริญญาโท สาขานิเทศศาสตร์, ภาษาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • เพศหญิง/ ชาย อายุ 25 - 30 ปี
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
 • มีความรู้เกี่ยวกับกฎ กติกาด้านกีฬาต่างๆ
 • หากมีประสบการณ์การซื้อขายรายการต่างประเทศ และความรู้ภาษาอื่น ๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • เพศหญิง / ชาย อายุ 30 - 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านนิเทศศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 • มีประสบการณ์ในงานข่าว 5-7 ปี
 • มีความสามารถในการเขียนสกู๊ปข่าวและลงเสียงข่าวได้
 • หากมีภูมิลำเนาในพื้นที่ที่ปฏิบัติงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • เพศหญิง / ชาย อายุ 22 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/โท สาขาการตลาด, การบริหารธุรกิจ, การจัดการ, การโฆษณา, ศิลปศาสตร์, สังคมศาสตร์
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 • สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด, การบริหารจัดการ, โฆษณา 1 - 5 ปี

 • เพศหญิง / ชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี / โท สาขานิติศาสตร์
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 • มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารโครงการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • เพศหญิง / ชาย อายุ 22 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์, วิทยุ - โทรทัศน์
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 • สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ดี
 • ถ้ามีประสบการณ์ในงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • เพศหญิง / ชาย อายุ 25 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์, คอมพิวเตอร์กราฟิก หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์และทักษะด้านโปรแกรมกราฟิก Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects, Adobe Premiere, Autodesk 3D Max Studio, Macromedia Flash อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่เกณฑ์ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้า, โทรคมนาคม
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

 • เพศชาย อายุ 23 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์, เทคโนโลยีทางการศึกษา,สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง - สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อในระบบ Non Linearได้

 • เพศชาย อายุ 23 - 28 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์, เทคโนโลยีทางการศึกษา, สื่อสารมวลชน, บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี และพิมพ์ดีดคล่อง

 • เพศหญิง / ชาย อายุ 23-28 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์, บริหารจัดการ, ทรัพยากรมนุษย์, มนุษยศาสตร์, ประชาสัมพันธ์
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • มีประสบการณ์ด้านพัฒนาศิลปิน, จัดงาน Event, ประชาสัมพันธ์ 1-3 ปี
 • มีความสามารถด้านการประสานงาน, กระตือรือร้น, แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

 • เพศหญิง / ชาย อายุ 22 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยุ - โทรทัศน์, นิเทศศาสตร์, ศิลปศาสตร์, ภาพยนตร์
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความรู้เกี่ยวกับภาพยนตร์ ละคร และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ ด้านการประสานงานการผลิตด้านละคร, การผลิตรายการโทรทัศน์, ละคร, ภาพยนตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขามัณฑนศิลป์ สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีความรู้ในการออกแบบวาดภาพโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีประสบการณ์ในการออกแบบฉากรายการทีวี อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ส่งผลงานมาที่ chankit1970@yahoo.com

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม หรือไฟฟ้า
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 • หากมีประสบการณ์ด้านโทรทัศน์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 27 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านงานประกันสังคม กฎหมายแรงงาน การดูแลผู้ป่วย และงานสวัสดิการด้านอื่น ๆ
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในบริษัท

 • เพศหญิง / ชาย อายุ 20 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการ, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

 • เพศหญิง / ชาย อายุ 22 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยุ-โทรทัศน์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการทำรายการประเภทข่าวบันเทิงอย่างน้อย 1 - 2 ปี
 • รู้จัก / สนใจดารา และบุคคลในวงการบันเทิงทั้งในและต่างประเทศ
 • รอบรู้เกี่ยวกับวงการบันเทิง
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

 • เพศชาย อายุ 21 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์, โฆษณา, การตลาด, วิทยาการจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ดี
 • สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้
 • มีความละเอียดรอบคอบ

1 2