บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด
ที่อยู่
ที่ตำแหน่งงานแบ่งตามฝ่าย

 
  Keyword
  
imagetemp

 • วุฒิปริญญาโท สาขานิเทศศาสตร์, ภาษาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • เพศหญิง/ ชาย อายุ 25 - 30 ปี
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
 • หากมีประสบการณ์การซื้อขายรายการต่างประเทศ และความรู้ภาษาอื่น ๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • เพศหญิง / ชาย อายุ 25 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์, คอมพิวเตอร์กราฟิก หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์และทักษะด้านโปรแกรมกราฟิก Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects, Adobe Premiere, Autodesk 3D Max Studio, Macromedia Flash อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่เกณฑ์ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์

 • เพศชาย
 • อายุระหว่าง 22 - 28 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์, อิเล็กทรอนิกส์
 • ทำหน้าที่รับ File ตรวจเช็ค File เพื่องานออกอากาศ
 • จัดเรียง File รายการ
 • Play File ออกอากาศตามผังรายการประจำวัน
 • บันทึกรายการต่างๆ เพื่องานออกอากาศ
 • มีความละเอียดรอบคอบ

 • เพศหญิง / ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์,สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษดีเยี่ยม
 • หากมีความรู้ทางด้านภาษาจีน, เกาหลี, ญี่ปุ่น และมีความสนใจเกี่ยวกับภาพยนตร์ต่างประเทศและมีความรู้เกี่ยวกับศิลปินต่างประเทศเป็นอย่างดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • เพศหญิง / ชาย อายุ 21 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี / โท สาขานิติศาสตร์
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 • ดูแล ดำเนินการ ควบคุม เกี่ยวกับคดีความต่างๆ ของสถานีฯ โดนประสานงานกับสำนักงานทนายความ และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจสอบ จัดทำ สัญญาและเอกสารทางกฎหมายอื่นๆ รวมทั้งให้ความเห็นทางกฎหมายตามที่ฝ่ายงานต่างๆ และผู้บริหารมอบหมาย
 • ตรวจสอบและดำเนินการกับผู้ละเมิดลิจสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าของบริษัทตามนโยบายบริษัท
 • ติดตาม ศึกษา และให้ความเห็น กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับกิจการวิทยุโทรทัศน์ ** คุณสมบัติพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์ 1 - 3 ปี ด้านคดีความ การให้คำปรึกษาทางกฎหมาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีใบอนุญาตให้เป็นทนายความจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากจบการศึกษาใบระดับเนติบัณฑิตจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • จบปริญญาตรี
 • อายุ 25-30 ปี ลักษณะงาน
 • ดูแลรับผิดชอบเอกสารเข้าออก ของฝ่ายงาน
 • จัดทำงบประมาณของฝ่าย
 • เบิกวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องใช้สำนักงาน
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ และประสบการณ์ด้านบัญชี

 • อายุระหว่าง 21 - 25 ปี
 • จบการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษ์ ,ภาษาไทย ,สารสนเทศศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรุู้ด้านภาษาไทย ,ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • เพศหญิง อายุ 22 - 28 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด / บริหารการจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความละเอียดรอบคอบ อดทน มีไหวพริบ
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

 • เพศชาย
 • อายุระหว่าง 22-30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาปกติได้
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

 • เพศชาย
 • อายุระหว่าง 24 - 30 ปี
 • จบวุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 2 ปี ด้านงานธุรการ ประสานงาน จัดการเอกสาร
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี อดทน ตรงเวลา
 • สามารถติดต่อสื่อสาร ประสานงานได้คล่องแคล่ว
 • สามารถร่างหนังสือโต้ตอบ, จัดทำรายงานการประชุม

 • เพศชาย อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช/ปวส
 • หากมีประสบการณ์ขับรถในกรุงเทพฯ 2 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • เพศชาย/เพศหญิง อายุ 23-30 ปี
 • ปริญญาตรี/ปริญญาโท
 • สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์, บริหารธุรกิจ, จิตวิทยา, หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไป ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ HROD / Training and Development หรือเกี่ยวข้อง
 • คุณสมบัติอื่นๆ 1. ด้านภาวะผู้นำ (Leadership) 2. ด้านการวิเคราะห์ และวางแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 3. ด้านการสื่อสาร (Communication) และการเป็นวิทยากร (Trainer) 4.ด้านการสร้างแรงจูงใจ (Motivation) และให้คำปรึกษากับทีมงาน 5.แก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ 6. สามารถใช้โปรแกรม MS. Office (Word, Excel, Power Point) ได้เป็นอย่างดี 7. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

  1.เพศหญิง หรือ ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี 2.ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี 3.สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 4.มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ (Word, Excel, PowerPoint ฯลฯ) 5.มีทักษะการใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษดี 6.มีความละเอียด รอบคอบ 7.มีมนุษยสัมพันธ์ดี ประสานงานได้ดี 8.สามารถทำงานล่วงเวลาได้

1