บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด
ที่อยู่
ที่ตำแหน่งงานแบ่งตามฝ่าย

 
  Keyword
  
imagetemp

 • เพศหญิง / ชาย อายุ 23 - 28 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 • มีประสบการณ์ด้านการสรรหาว่าจ้าง อย่างน้อย 1-2 ปี

 • เพศหญิง / ชาย อายุ 23 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, สื่อสารมวลชน, ประชาสัมพันธ์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 • สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ 2 - 3 ปี
 • สามารถถ่ายภาพกิจกรรมเพื่อการทำข่าวและประชาสัมพันธ์ได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Illustrator และ Photoshop ได้

 • วุฒิปริญญาโท สาขานิเทศศาสตร์, ภาษาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • เพศหญิง/ ชาย อายุ 25 - 30 ปี
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
 • มีความรู้เกี่ยวกับกฎ กติกาด้านกีฬาต่างๆ
 • หากมีประสบการณ์การซื้อขายรายการต่างประเทศ และความรู้ภาษาอื่น ๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • เพศหญิง / ชาย อายุ 30 - 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านนิเทศศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 • มีประสบการณ์ในงานข่าว 5-7 ปี
 • มีความสามารถในการเขียนสกู๊ปข่าวและลงเสียงข่าวได้
 • หากมีภูมิลำเนาในพื้นที่ที่ปฏิบัติงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ โดยเฉพาะจ.สงขลา

 • เพศหญิง / ชาย อายุ 22 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/โท สาขาการตลาด, การบริหารธุรกิจ, การจัดการ, การโฆษณา, ศิลปศาสตร์, สังคมศาสตร์
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 • สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด, การบริหารจัดการ, โฆษณา 1 - 5 ปี

 • เพศชาย อายุ 25 - 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีด้านนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุ - โทรทัศน์, วิทยาศาสตร์การกีฬา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีความรู้เรื่องกีฬา ทั้งกฎ กติกา ระเบียบการเล่นต่าง ๆ

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้า, โทรคมนาคม
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

 • เพศหญิง / ชาย อายุ 22 - 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีประสบการณ์ในงานข่าวและผลิตรายการข่าว (ประจำโต๊ะข่าวราชสำนัก /ข่าวต่างประเทศ)

 • เพศหญิง / ชาย อายุ 25 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาการจัดการ, บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, เลขานุการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

 • เพศชาย อายุ 23 - 28 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์, เทคโนโลยีทางการศึกษา, สื่อสารมวลชน, บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี และพิมพ์ดีดคล่อง

 • เพศหญิง / ชาย อายุ 22 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยุ - โทรทัศน์, นิเทศศาสตร์, ศิลปศาสตร์, ภาพยนตร์
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความรู้เกี่ยวกับภาพยนตร์ ละคร และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ ด้านการประสานงานการผลิตด้านละคร, การผลิตรายการโทรทัศน์, ละคร, ภาพยนตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ, การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • เพศหญิง / ชาย อายุ 23 - 30 ปี
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับตรวจสอบโฆษณา 1 - 3 ปี

 • เพศหญิง / ชาย อายุ 20 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการ, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

 • เพศหญิง / ชาย อายุ 22 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยุ-โทรทัศน์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการทำรายการประเภทข่าวบันเทิงอย่างน้อย 1 - 2 ปี
 • รู้จัก / สนใจดารา และบุคคลในวงการบันเทิงทั้งในและต่างประเทศ
 • รอบรู้เกี่ยวกับวงการบันเทิง
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

 • เพศชาย อายุ 21 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์, โฆษณา, การตลาด, วิทยาการจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ดี
 • สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้
 • มีความละเอียดรอบคอบ

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปวส. / ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีประสบการณ์ด้านการดูแลระบบ CCTV, ACCESS CONTROL, FIRE ALARM, LIFT, SERVER & NETWORK อย่างน้อย 1-2 ปี
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

 • เพศหญิง / ชาย อายุ 25 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์, วิทยุ-โทรทัศน์, โฆษณา, ประชาสัมพันธ์, อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์ (ศิลปะการละคร, ภาพยนตร์)
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 • สามารถใช้โปรแกรม Premier Pro และ MS office ได้ดี
 • สามารถถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอได้
 • มีประสบการณ์ด้านการผลิตรายการโทรทัศน์หรือภาพยนตร์ 2 ปีขึ้นไป

 • เพศชาย อายุ 22 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุ-โทรทัศน์, สื่อสารมวลชน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านการผลิตและออกอากาศรายการโทรทัศน์ 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านตัดภาพออกอากาศจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • เพศชาย อายุ 22 - 27 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีทางการศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านการถ่ายภาพวีดีโอ
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • เพศหญิง / ชาย อายุ 22 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์, วิทยุ - โทรทัศน์
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 • สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ดี
 • ถ้ามีประสบการณ์ในงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

1 2