บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด
ที่อยู่
ที่ตำแหน่งงานแบ่งตามฝ่าย

 
  Keyword
  
imagetemp

  ช่างเทคนิค ฝ่ายเทคนิคด้านผลิตรายการและออกอากาศ เปิดรับทั้งหมด 2 ตำแหน่งงาน เพศชาย อายุระหว่าง 20-25 ปี ซึ่งแยกเป็น 2 ตำแหน่งงานดังนี้ 1. ช่างเทคนิค งานเทปออกอากาศ แผนกออกอากาศ ผู้สมัครจบวุฒิวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์, อิเล็กทรอนิกส์
 • ทำหน้าที่รับ File ตรวจเช็ค File เพื่องานออกอากาศ
 • จัดเรียง File รายการ
 • Play File ออกอากาศตามผังรายการประจำวัน
 • บันทึกรายการต่างๆ เพื่องานออกอากาศ 2. ช่างเทคนิค งานควบคุมคุณภาพออกอากาศ แผนกควบคุมและสนับสนุน ผู้สมัครจบวุฒิวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์, อิเล็กทรอนิกส์, โทรคมนาคม
 • ดูแลตรวจเช็คคุณภาพสัญญาณในระบบงานออกอากาศ
 • ดูแลตรวจเช็คคุณภาพการเชื่อมโยงสัญญาณต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ ในระบบงานออกอากาศ
 • ติดตั้งงานระบบพร้อมอุปกรณ์ในระบบงานออกอากาศ หากผู้มีสมัครมีความสนใจในช่างเทคนิค ไม่ว่าจะทั้ง 2 ตำแหน่งงาน หรือเพียงตำแหน่งงานใดงานหนึ่ง ตามข้างต้น สามารถสมัครได้ในตำแหน่ง ของ ช่างเทคนิค ฝ่ายเทคนิคด้านผลิตรายการและออกอากาศ ได้เลย

 • เพศหญิง อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร
 • มีความรู้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

 • เพศ ชาย/หญิง อายุระหว่าง 22-30 ปี
 • จบปริญญาตรี สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาขารัฐศาสตร์ จิตวิทยาอุตสาหกรรม จิตวิทยาองค์กร บริหารทรัพยากรบุคคล และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี กล้าแสดงออก
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • หากมีประสบการณ์ด้านฝึกอบรมบุคลากร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • เพศหญิง / ชาย อายุ 21 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี / โท สาขานิติศาสตร์
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 • ดูแล ดำเนินการ ควบคุม เกี่ยวกับคดีความต่างๆ ของสถานีฯ โดนประสานงานกับสำนักงานทนายความ และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจสอบ จัดทำ สัญญาและเอกสารทางกฎหมายอื่นๆ รวมทั้งให้ความเห็นทางกฎหมายตามที่ฝ่ายงานต่างๆ และผู้บริหารมอบหมาย
 • ตรวจสอบและดำเนินการกับผู้ละเมิดลิจสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าของบริษัทตามนโยบายบริษัท
 • ติดตาม ศึกษา และให้ความเห็น กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับกิจการวิทยุโทรทัศน์ ** คุณสมบัติพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์ 1 - 3 ปี ด้านคดีความ การให้คำปรึกษาทางกฎหมาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีใบอนุญาตให้เป็นทนายความจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากจบการศึกษาใบระดับเนติบัณฑิตจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • เพศหญิง อายุ 20-27 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ,การจัดการ / บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 • หากมีประสบการณ์การเป็นพนักงานต้อนรับจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • เพศหญิง / ชาย อายุ 27 - 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านนิเทศศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 • มีประสบการณ์ในงานข่าว 3 ปี
 • มีความสามารถในการเขียนสกู๊ปข่าวและลงเสียงข่าวได้
 • สามารถรายงานเปิดหน้าได้
 • หากสามารถอ่านข่าวได้จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

 • เพศหญิง / ชาย อายุ 22 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์, วิทยุ - โทรทัศน์
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 • สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ดี
 • ถ้ามีประสบการณ์ในงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 20-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์, ช่างกลโรงงาน, งานก่อสร้าง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • หากมีประสบการณ์ด้านการดูแลอาคารสถานที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • วุฒิปริญญาโท สาขานิเทศศาสตร์, ภาษาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • เพศหญิง/ ชาย อายุ 25 - 30 ปี
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
 • หากมีประสบการณ์การซื้อขายรายการต่างประเทศ และความรู้ภาษาอื่น ๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • เพศหญิง / ชาย อายุ 25 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์, คอมพิวเตอร์กราฟิก หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์และทักษะด้านโปรแกรมกราฟิก Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects, Adobe Premiere, Autodesk 3D Max Studio, Macromedia Flash อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่เกณฑ์ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์

 • เพศหญิง / ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์,สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษดีเยี่ยม
 • หากมีความรู้ทางด้านภาษาจีน, เกาหลี, ญี่ปุ่น และมีความสนใจเกี่ยวกับภาพยนตร์ต่างประเทศและมีความรู้เกี่ยวกับศิลปินต่างประเทศเป็นอย่างดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • เพศหญิง / ชาย อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 • มีประสบการณ์ด้านการสรรหาว่าจ้าง อย่างน้อย 1-2 ปี
 • ยินดีรับพิจาารณานักศึกษาจบใหม่

 • จบปริญญาตรี
 • อายุ 25-30 ปี ลักษณะงาน
 • ดูแลรับผิดชอบเอกสารเข้าออก ของฝ่ายงาน
 • จัดทำงบประมาณของฝ่าย
 • เบิกวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องใช้สำนักงาน
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • มีคส่มรู้ด้านบัญชีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • เพศหญิง / ชาย อายุ 22 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยุ-โทรทัศน์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการทำรายการประเภทข่าวบันเทิงอย่างน้อย 1 - 2 ปี
 • รู้จัก / สนใจดารา และบุคคลในวงการบันเทิงทั้งในและต่างประเทศ
 • รอบรู้เกี่ยวกับวงการบันเทิง
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

 • เพศหญิง อายุ 22-28 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 • สามารถรวบรวมคิวโฆษณาตามผังรายการประจำวัน
 • ตรวจเช็คและรวบรวมเวลาในการโฆษณาในแต่ละรายการจัดส่งให้แผนกออกอากาศ
 • จัดเรียงติวโฆษณารายการต่างๆ แบ่งเป็นภาคเช้า-บ่าย และค่ำ ในรูปแบบ Soft File เพื่อส่งต่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

 • เพศหญิง / ชาย อายุ 22 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/โท สาขาการตลาด, การบริหารธุรกิจ, การจัดการ, การโฆษณา, ศิลปศาสตร์, สังคมศาสตร์
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 • สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด, การบริหารจัดการ, โฆษณา 1 - 5 ปี

 • เพศ ชาย/หญิง
 • จบวุฒิปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน ด้านวิทยุโทรทัศน์
 • มีความรู้ด้านข่าว ทำงานเป็นทีมได้ มีความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แต่หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • หากมีประสบการณ์ด้านการทำฉาก จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาช่างยนต์, ช่างไฟฟ้า, ช่างแอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทางด้านซ่อมบำรุงยานพาหนะจากศูนย์หรืออู่ซ่อมที่ได้มาตรฐาน อย่างน้อย 5 - 7 ปี
 • มีใบอนุญาตขับรถยนต์

1